Niepokalanki

Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP, założone przez m. Józefę Karską (1823-1860) i m. Marcelinę Darowską (1827-1911) przy współudziale o. Hieronima Kajsiewicza, powstało w Rzymie w 1857 r. Jedną z cech zgromadzenia jest maryjność - naśladowanie Najświętszej Maryi Panny w Jej cnotach, bycie Jej dzieckiem, służenie Jej jako Pani, Matce i Królowej Zgromadzenia.

Historia

Zgromadzenie założone przez m. Józefę Karską (1823-1860) i m. Marcelinę Darowską (1827-1911) przy współudziale o. Hieronima Kajsiewicza, powstało w Rzymie w 1857 r. Matka Marcelina Darowska, w znaczącym dla historii naszego narodu roku 1863, przeniosła je na ziemię ojczystą.

Cel i zadania

Celem duchowym Zgromadzenie jest: chwała Boża, miłość w odpowiadaniu Miłości oraz ukochanie każdej woli Bożej.

Zadaniem Zgromadzenia jest służyć Kościołowi modlitwą i pracą nad formacją polskiej kobiety.

Działalność

Siostry zajmują się wychowaniem młodego pokolenia. Prowadzą przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie z internatami dla dziewcząt. Katechizują dzieci i młodzież w szkołach państwowych. Pomagają w odprawianiu rekolekcji indywidualnych i grupowych. Biorą czynny udział w ruchu odnowy soborowej Kościoła. Prowadzą pracę misyjną na Białorusi i Ukrainie.

Ze szczególną gorliwością Siostry starają się szerzyć i pogłębiać cześć Matki Bożej, rozbudzając miłość do Niej i zachęcając do naśladowania Jej w swoim życiu.

Pod ich opieką znajdują się dwa sanktuaria maryjne: w Szymanowie, gdzie znajduje się koronowany posąg Niepokalanej, zwanej Panią Jazłowiecką; i w Kościerzynie z koronowaną figura Matki Bożej Bolesnej.

Domem macierzystym Sióstr do 1946 r. był Jazłowiec (diecezja lwowska), obecnie mieści się tam dom rekolekcyjny bł. Marceliny Darowskiej, a w jednej części skrzydła sanatorium.
Aktualny dom generalny znajduje się w Szymanowie (diecezja łowicka, 6 km od Niepokalanowa).

Duchowość

Duchowość Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek można by zamknąć w jednym zdaniu jego Założycielki, bł. Matki Marceliny Darowskiej: Miłość w odpowiadaniu miłości.

Skoro Bóg tak kocha, skoro dał nam Syna i nie oszczędził Go, ale doświadczył prześladowaniem i śmiercią w poniżeniu, skoro dał nam najpiękniejszy dar Swojej stwórczej mocy - Niepokalaną, to zadaniem wewnętrznym każdej siostry niepokalanki jest świadome, dobrowolne i całkowite odpowiadanie Mu na ten dar Jego miłości.

W formule ślubów czasowych każda siostra wypowiada słowa: "Ufam, Boże, że zamiar ten jest darem Twojej łask i proszę Cię, abyś mi dozwolił wypełnić go na Twoją chwałę".

Życie duchowe każdej niepokalanki ma charakter paschalny. Prowadzi od wykorzenienia grzechu i złych przywiązań ze swego życia - co bł. Matka Marcelina nazywała śmiercią sobie - i stopniowe wprowadzanie Boga do swojego serca, a przez to budowanie już tu na ziemi Królestwa Bożego. "Celem istotnym, rdzennym - jak pisze bł. Matka Marcelina - jest ten, dla którego nas Bóg stworzył i dla którego Zgromadzenie wzbudził: chwała Boża". Stąd zawołanie sióstr: Deus Solus! (Bóg Sam, jedynie Bóg). On jest Tym jedynym i właściwym celem naszych życiowych dążeń, do którego zmierzamy ścieżką ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Apostolat

Siostry prowadzą następujące rodzaje działalności:

- dzieło wychowania krajowi nowego pokolenia przez wszechstronnie pojęta edukację intelektualną, moralną i religijną. Stąd głównym kierunkiem działań sióstr niepokalanek jest prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i żeńskich szkół średnich z internatami.

- żywy kontakt z dawnymi wychowankami, współpraca z Koleżeńskim Zjednoczeniem Jazłowieckim (KZJ), organizowanie zjazdów poszczególnych roczników, spotkań opłatkowych czy rekolekcji.

- pomoc w odnowie i kształtowaniu właściwej relacji z Bogiem poprzez rekolekcje. Dziś w głównej mierze siostry prowadzą rekolekcje dla dziewcząt z gimnazjum i szkół średnich oraz rekolekcje i dni skupienia dla studentek i osób pracujących. W domach, gdzie znajdują się szkoły prowadzone są rekolekcje dla dawnych uczennic, dni skupienia dla rodziców uczącej się w nich młodzieży, niekiedy także dla rodzin sióstr. Siostry wraz z uczennicami szkół pomagają w organizacji i prowadzeniu rekolekcji dla dzieci i młodzieży w parafiach.

- szerzenie kultu Najświętszej Maryi Panny - to szczególny przywilej i obowiązek każdej niepokalanki. W domach zakonnych w Szymanowie i Kościerzynie znajdują się koronowane wizerunki NMP, z tego też wypływa służba pielgrzymom, którzy przybywają do sanktuariów.

- dzieło ewangelizacji i katechizacji prowadzone jest zarówno w państwowych szkołach w kraju, jak również na placówkach misyjnych na Ukrainie i Białorusi.

- służba Ojczyźnie, szerzenie postaw patriotycznych, udział w ważnych wydarzeniach kraju, troska o losy narodu, prawie wiekowe już utrwalanie kontaktów z 14 Pułkiem Ułanów Jazłowieckich, ich rodzinami, członkami wielopokoleniowej Rodziny Jazłowieckiej, kontynuatorami ich tradycji w służbie Ojczyźnie: Pierwszym Batalionem 6 brygady Kawalerii Pancernej im gen. K. Plisowskiego i drużyną harcerską im. 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.

- pomoc charytatywna ubogim rodzinom, więźniom, rezydentom Domów Pomocy Społecznej, szczególna troska o biedne dzieci - organizowanie dla nich świetlic, rekolekcji, spotkań, zabaw; pomoc materialna i duchowa.

- przygotowywanie nowych publikacji, współpraca z Radiem Niepokalanów - to kolejne wyzwania, które stoją przed współczesną niepokalanką.