Marianki

Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej zostało założone przez Sługę Bożego ks. Jana Schneidera (1824-1876). Był kapłanem niestrudzonym w czynieniu miłosierdzia. Jego kapłańskie życie odznaczało się głęboką wiarą, niezłomną nadzieją i ofiarną miłością. Szczególną nadzieję pokładał w Maryi Niepokalanej. Jej także powierzył swoje dzieło.

Swoje pierwsze zadanie Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej widzi w służbie młodzieży żeńskiej i kobietom, aby im pomagać w urzeczywistnianiu chrześcijańskiego życia w miłości.

Historia

8 grudnia 1854 r., kiedy w Rzymie bł. papież Pius IV ogłaszał dogmat o Niepokalanym Poczęciu najświętszej Maryi Panny, we Wrocławiu zawiązało się Stowarzyszenie Najświętszej Maryi Panny, które za cel postawiło sobie ratowanie dziewcząt i kobiet przed nędzą moralną i materialną. Założyciel ks. Jan Schneider chciał, aby podopieczne znajdowały duchowe oparcie i były otoczone miłością w nowym dla nich środowisku przez ludzi posługujących im w nowym domu Stowarzyszenia. Uznał, że temu zadaniu najlepiej sprostają siostry zakonne. Na początek cztery nauczycielki pracujące w Stowarzyszeniu odważyły się poświęcić swym wychowankom i 26 maja 1863 roku z rąk ks. Schneidera przyjęły habit i złożyły Bogu śluby jako Siostry Maryi Niepokalanej. Założyciel zgromadzenia ks. Jan Schneider (1824-1876) był kapłanem niestrudzonym w czynieniu miłosierdzia. Jego kapłańskie życie odznaczało się głęboką wiarą, niezłomną nadzieją i ofiarną miłością. Szczególną nadzieję pokładał w Maryi Niepokalanej. Jej także powierzył swoje dzieło.

Nowa rodzina zakonna stopniowo powiększała się i rozszerzała pole swej działalności poprzez organizowanie regularnych kursów prowadzenia gospodarstwa domowego, opieki nad dziećmi pozbawionymi troski rodzicielskiej, zapewnienie opieki medycznej służącym.

/n/r

7 grudnia 1876 roku przy śmierci założyciela zgromadzenie liczyło zaledwie 9 Sióstr Maryi Niepokalanej. Błogosławię wam z całego serca. To były ostatnie słowa ks. Jana Schneidera. Po śmierci Założyciela zgromadzenie przyjęło do swego grona setki kandydatek pragnących posługiwać najuboższym. Ogromny rozwój Zgromadzenia stał się powodem utworzenia czterech prowincji zakonnych: w 1929 roku powstała prowincja katowicka, a następnie w 1934 roku kolejne prowincje - brandenburska, wrocławska i branicka.

Córki duchowe Sługi Bożego ks. Jana Schneidera od 1972 roku Siostry Maryi Niepokalanej są obecne w Afryce, w Tanzanii. W Europie, obok Niemiec i Polski posiadają swoje domy zakonne we Włoszech (od 1965 r.), we Francji (od 2001 r.) oraz na Ukrainie (od 1995 r.), Łotwie (od 1996 r.) i na Białorusi (od 2003 r.). Duchowość Sióstr Maryi Niepokalanej wyraża się w gotowości do radosnej służby za przykładem Matki Bożej. /z Konstytucji/

<--PAGEBREAK-->

Duchowość i apostolat

"Duchowość Sióstr Maryi Niepokalanej wyraża się w gotowości do radosnej służby za przykładem Matki Bożej" (Konst.)

"Siostry swoje pierwsze zadanie widzą w służbie dziewczętom, aby im pomóc w urzeczywistnianiu chrześcijańskiego życia w miłości" (Konst.)

Siostry Maryi Niepokalanej swoje posłannictwo wypełniają przez:
-modlitwę i świadectwo życia poświęconego Bogu,
-organizację rekolekcji dla dziewcząt i Dzieci Maryi,
- katechizację,
- pracę w szpitalach,
- pracę w parafiach,
- działalność misyjną w Tanzanii oraz na Ukrainie i Łotwie.

Z inicjatywy Zgromadzenia powstały:
Stowarzyszenie "Misja Dworcowa"
Ośrodek Interwencji Kryzysowej "Nadzieja"

Celem i programem działania realizowanym w tych placówkach jest:
- praca wśród kobiet i dziewcząt pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych; zagrożonych, oraz będących ofiarami przemocy seksualnej, fizycznej i psychicznej oraz prostytucji
- udzielanie pomocy doraźnej, socjalnej, psychologicznej, terapeutycznej i duchowej
- pomaganie w nabyciu umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, w odnalezieniu poczucia własnej wartości
- budzenie wrażliwości w społeczeństwie i przeciwdziałanie marginalizacji ofiar przymusowej prostytucji
- poradnictwo rodzinne w zakresie sytuacji zagrożenia przemocą.