Królowa Proroków

Duch Święty prowadził Maryję - poprzez obietnice Starego Testamentu, aż do rzeczywistości odkupienia. Oświecał Ją do zrozumienia, z punktu widzenia wiary, historii i proroctw Ludu izraelskiego. Ogłosił i wyśpiewał w Magnificat miłosierdzie Boga dla pokornych i ubogich, oraz wysławiał wierność Boga w obietnicach danych Patriarchom. Dlatego Kościół nazywa Maryję Królową Proroków.

Podobnie jak Maryja, wyznawca Chrystusa, pozwalający prowadzić się przez natchnienia Ducha Świętego i kierujący się Jego światłem dojdzie do wyjątkowej świętości, a światło wiary go oświeci do poznania i umiłowania spraw Bożych.

Duch Święty dokonał w Maryi największego dzieła ludzkiego i boskiego: Wcielenia Syna Bożego. Także w nas, poprzez Maryję, dokona wielkiego dzieła uświęcenia.

Nie ma pochwały godnej Ciebie, Niepokalana Dziewico, ponieważ w swoim łonie nosiłaś Tego, którego nawet niebo nie może ogarnąć