Teksty liturgiczne

  • Wspomnienie obowiązkowe św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika
  • W diecezjach elbląskiej i koszalińsko-kołobrzeskiej: Wspomnienie obowiązkowe św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika, patrona diecezji
  • U franciszkanów konwentualnych: ŚWIĘTO ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO, PREZBITERA I MĘCZENNIKA
  • W diecezji bielsko-żywieckiej, na Ziemi Oświęcimskiej oraz w Pabianicach: UROCZYSTOŚĆ ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO, PREZBITERA I MĘCZENNIKA, głównego patrona diecezji i miasta
  • W archidiecezji gdańskiej: ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI METROPOLITALNEJ W GDAŃSKU-OLIWIE
  • W bazylice metropolitalnej w Gdańsku-Oliwie: UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI METROPOLITALNEJ W GDAŃSKU-OLIWIE
Liturgia Mszy świętej
ANTYFONA NA WEJŚCIE
Mt 25, 34. 40
Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego. * Zaprawdę, powiadam wam: * Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, * Mnieście uczynili.


KOLEKTA
 
Boże, Ty napełniłeś gorliwością o zbawienie dusz i miłością ku bliźnim świętego Maksymiliana Marię, kapłana i męczennika, żarliwego czciciela Niepokalanej Dziewicy, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy dla Twojej chwały wytrwale pracując w służbie braci, * w życiu i w śmierci stawali się podobni do Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Albo:
 
Boże, dzięki Twojej łasce święty Maksymilian Maria, gorliwy czciciel Niepokalanej Dziewicy, cierpliwie znosił udręki więzienia i oddał swoje życie za bliźniego, spraw za jego wstawiennictwem, * abyśmy całym naszym życiem i śmiercią świadczyli o Twojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.PIERWSZE CZYTANIE
Odnowienie przymierza w Sychem
Joz 24, 14-29
Czytanie z Księgi Jozuego
Jozue przemówił do całego narodu:
«Bójcie się Pana i służcie Mu ze szczerością i wiernością! Usuńcie bóstwa, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie Rzeki i w Egipcie, a służcie Panu! Gdyby jednak wam się nie podobało służyć Panu, rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie, czy bóstwom, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie Rzeki, czy też bóstwom Amorytów, w których kraju zamieszkaliście. Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu».
Naród wówczas odrzekł tymi słowami: «Dalecy jesteśmy od tego, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć cudzym bogom. Czyż to nie Pan, Bóg nasz, wyprowadził nas i przodków naszych z ziemi egipskiej, z domu niewoli? Czyż nie On przed oczyma naszymi uczynił wielkie znaki i ochraniał nas przez całą drogę, którą szliśmy, i wśród wszystkich ludów, pomiędzy którymi przechodziliśmy? Pan ponadto wypędził przed nami wszystkie te ludy wraz z Amorytami, którzy mieszkali w tym kraju. My również chcemy służyć Panu, bo On jest naszym Bogiem».
I rzekł Jozue do ludu: «Nie możecie służyć Panu, bo jest On Bogiem świętym i jest Bogiem zazdrosnym, i nie przebaczy wam występków i grzechów. Jeśli opuścicie Pana, aby służyć cudzym bogom, ześle na was znów nieszczęścia, a choć przedtem dobrze wam czynił, wtedy sprowadzi zagładę».
Lecz lud odrzekł Jozuemu: «Nie! Chcemy służyć Panu!» Jozue odpowiedział ludowi: «Wy jesteście świadkami przeciw samym sobie, że wybraliście Pana, aby Mu służyć». I odpowiedzieli: «Jesteśmy świadkami». «Teraz usuńcie cudzych bogów spośród was i zwróćcie serca wasze ku Panu, Bogu Izraela». I odrzekł lud Jozuemu: «Panu, Bogu naszemu, chcemy służyć i głosu Jego chcemy słuchać».
Zawarł więc Jozue w tym dniu przymierze z ludem i nadał mu prawo i przepisy w Sychem. Jozue zapisał te słowa w księdze Prawa Bożego. Wziął potem wielki kamień i ustawił go tam pod terebintem, który jest w miejscu poświęconym Panu. Następnie Jozue rzekł do zgromadzonego ludu: «Patrzcie, oto ten kamień będzie dla was świadectwem, ponieważ słyszał wszystkie słowa, które Pan mówił do nas. Będzie on świadkiem przeciw wam, abyście się nie wyparli waszego Boga». Wtedy Jozue odprawił lud i każdy pośpieszył do swojej posiadłości.
Potem umarł Jozue, syn Nuna, sługa Pana, mając sto dziesięć lat.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 16 (15), 1b-2a i 5. 7-8. 11 (R.: por. 5a)

Refren: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.

1 Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, *
2 mówię do Pana: «Ty jesteś Panem moim».
5 Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
  to On mój los zabezpiecza.

Refren: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.

   
7 Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *
  bo serce napomina mnie nawet nocą.
8 Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
  On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

Refren: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.

   
11 Ty ścieżkę życia mi ukażesz, *
  pełnię radości przy Tobie
  i wieczne szczęście *
  po Twojej prawicy.

Refren: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.

   

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Por. Mt 11, 25

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.EWANGELIA
Jezus błogosławi dzieci
Mt 19, 13-15
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Przynoszono do Jezusa dzieci, aby położył na nie ręce i pomodlił się za nie; a uczniowie szorstko zabraniali im tego. Lecz Jezus rzekł: «Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie». Położył na nie ręce i poszedł stamtąd.

Oto słowo Pańskie.


MODLITWA NAD DARAMI
 
Wszechmogący Boże, ofiarujemy Ci nasze dary i pokornie błagamy, abyśmy za przykładem świętego Maksymiliana Marii * nauczyli się składać Tobie w ofierze nasze życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.PREFACJA
72. Męczeństwo znakiem i przykładem
 
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.
Ty w męczeństwie świętego Maksymiliana Marii ukazałeś cuda swojej łaski, * on bowiem naśladując Chrystusa przelał krew ku Twojej chwale. * Ty sprawiasz, że moc w słabości się doskonali * i umacniasz słabych ludzi do złożenia świadectwa wierze, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Dlatego łącząc się z Aniołami w niebie, * wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając...

ANTYFONA NA KOMUNIĘ
J 15, 13
Nikt nie ma większej miłości od tej, * gdy ktoś życie swoje oddaje za swoich przyjaciół.

MODLITWA PO KOMUNII
 
Panie Jezu Chryste, spraw, abyśmy posileni Ciałem i Krwią Twoją pałali taką miłością, * jaką święty Maksymilian Maria czerpał z tej Uczty. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.