Duchowi Niewolnicy Maryi

Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi
Ad Iesum per Mariam

Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi Ad Iesum per Mariam (WDNM) - stowarzyszenie świeckich zaangażowanych w szerzenie kultu i czci dla Pana Jezusa i Matki Najświętszej, rozumianej jako "niewola z miłości", czyli dobrowolne całkowite oddanie siebie z miłości do dyspozycji Boga. W stowarzyszeniu angażują się osoby świeckie, kapłani oraz osoby życia konsekrowanego, którzy pragną wspierać się wzajemnie w dążeniu do świętości.

WDNM w świetle prawa kanonicznego (KPK, kan. 299) jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych Kościoła rzymskokatolickiego, pragnących praktykować i krzewić doskonałe nabożeństwo do Najśw. Maryi Panny wg nauki św. Ludwika Marii Grignion de Montforta.

Założyciele

WDNM powstała w 2016 r. w odpowiedzi na inicjatywę Anny Kozikowskiej z parafii św. Anny w Warszawie Wilanowie i wezwanie Boże (wyrażone jako wola proboszcza parafii, ks. dr Waldemara Macko) do zorganizowania i poprowadzenia w parafii rekolekcji przygotowujących do złożenia osobistego Aktu Ofiarowania siebie Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi na podstawie tekstów i nauki św. Ludwika Marii, zawartej w Traktacie o doskonałym nabożeństwie do Najśw. Maryi Panny.

Założyciele: Anna i Zbigniew Kozikowscy (animatorzy rekolekcji 33 dni ad Iesum per Mariam):

 • Ania - autorka programu rekolekcji 33 dni ad Iesum per Mariam (Oddanie 33) i podręczników formacyjnych dla duchowych niewolników Maryi; głosi konferencje-świadectwa; animuje modlitwę przed Najśw. Sakramentem; posługuje śpiewem; matka czwórki dzieci.
 • Zbyszek - współtworzy materiały formacyjne; głosi świadectwa; animuje modlitwę przed Najśw. Sakramentem; posługuje grą na instrumentach i śpiewem.

Animatorzy prowadzą rekolekcje Oddanie 33 w parafiach na zaproszenie Księży Proboszczów od kwietnia 2016 r.

Charyzmat

Charyzmatem WDNM jest bezinteresowna służba z miłości dla Dwóch Serc Miłości (Jezusa i Maryi), przejawia się w sposobie realizacji misji:

Lecz kimże będą owi słudzy, niewolnicy i dzieci Maryi? Będą ogniem gorejącym, sługami Pańskimi, którzy wszędzie rozniecać będą ogień Bożej miłości

św. Ludwik Maria, Traktat..., 55

Misja

Misją WDNM jest przede wszystkim propagowanie duchowej i apostolskiej drogi niewolnictwa maryjnego. Wspólnota realizuje ją m.in. przez przygotowywanie i towarzyszenie wiernym, którzy zostali zaproszeni na tę drogę przez Matkę Najświętszą. WDNM zaangażowana jest w przygotowywanie i prowadzenie grup dorosłych oraz młodzieży do całkowitego oddania się Maryi w macierzyńską niewolę miłości, czyli całkowitego poświęcenia się Jezusowi Chrystusowi w Niepokalanym Sercu Maryi. Także przygotowuje i prowadzi grupy dzieci do powierzenia się w macierzyńską opiekę Matki Bożej jako "Pomocnicy Maryi".

WDNM podejmuje posługę tylko w odpowiedzi na zaproszenia skierowane przez kapłanów, którzy chcą, aby poprowadzić 33-dniowe przygotowania w danej parafii, albo aby być wsparciem dla kapłana, który prowadzi takie przygotowania w swojej parafii. WDNM służy swoim doświadczeniem w prowadzeniu 33-dniowych przygotowań, animacją nabożeństw rekolekcyjnych, posługą muzyczną i świadectwem życia całkowitym oddaniem Maryi w Świętą Niewolę Miłości, a także pełną organizacją 33-dniowych rekolekcji i wyposażeniem w niezbędne materiały rekolekcyjne.

Rekolekcje 33 dni ad Iesum per Mariam (Oddanie 33)

Działania animatorów odbywają się wyłącznie w kościele. Uczestnicy rekolekcji odprawiają je indywidualnie, w domu, korzystając z otrzymanego Przewodnika (Kozikowska A., 33 dni. Przewodnik doskonałego nabożeństwa, Ząbki 2021) i spotykają się raz w tygodniu w kościele. Najważniejszym elementem spotkania jest Msza św., po której następuje modlitwa przed Najśw. Sakramentem i konferencja tematyczna (wprowadzenie do etapu rekolekcji), w której animatorzy dają świadectwo życia całkowitym oddaniem w niewolę Panu Jezusowi i Maryi oraz przekazują praktyczne wskazówki.

"Rzymscy teologowie, którym powierzono wydawnictwo najpoważniejszego pisma kościelnego Analecta juris pontificii, tak się wyrazili o pismach św. Ludwika Maria de Montfort: «Wrażenie jakie się odbiera z czytania jego dzieł jest zupełnie wyjątkowe. Czuć tam wielkie namaszczenie, jakie napotykamy tylko w pismach dusz, które Pan Bóg obdarza szczególnymi oświeceniami Ducha Świętego (...). Ludwik Grignon de Montfort, beatyfikowany w 1888 r., otrzymał opatrznościowe posłannictwo ożywienia kultu Maryi, i w tym celu nauczał bardzo skutecznego nabożeństwa. Polega ono na ofiarowaniu Maryi, a przez Nią Jezusowi nas samych, naszej duszy, naszego ciała, wszystkich naszych dóbr duchownych i doczesnych; następnie na usiłowaniu dopełnienia wszystkich spraw naszych przez Nią, wraz z Nią i w Niej, to jest w Jej duchu»" - napisał o. Prokop OFMCap w przedmowie do pierwszego tłumaczenia Traktatu (z 1893 r.).

Program rekolekcyjny

12 dni - wyzbycie się ducha świata,
7 dni - poznanie siebie,
7 dni - poznanie Maryi Dziewicy,
7 dni - poznanie Jezusa Chrystusa;

 • nabożeństwa rekolekcyjne:

nabożeństwo pokutne (przebłaganie za grzechy),
nabożeństwo pasyjne (rozważanie Męki Pańskiej wg wizji bł.Emmerich);

 • przygotowanie do sakramentu pokuty i pojednania (zalecana spowiedź generalna);
 • uroczysty akt ofiarowania Jezusowi w niewolę miłości przez ręce Maryi;
 • Nowenna Płomienna;
 • formacja po akcie ofiarowania,

Materiały rekolekcyjne

Podstawowe materiały rekolekcyjne dla dorosłych i młodzieży to:

 • Traktat o doskonałym nabożeństwie do NMP - z obszernym dodatkiem dla niewolników Maryi, Anna Kozikowska (Wyd. Apostolicum, Ząbki 2021).
 • 33 DNI. Przewodnik doskonałego nabożeństwa, Anna Kozikowska (Wyd. Apostolicum, Ząbki 2021) - rozważania i modlitwy na każdy dzień przygotowań.
 • 33 DNI. W ramionach kochającej Mamy, Miłosz Kozikowski (Wyd. Apostolicum 2020) - przewodnik dedykowany młodzieży.
 • 33 DNI. Gotowi na sąd Boży, Anna Kozikowska (Wyd. Apostolicum, Ząbki 2020).
 • 33 DNI. Tajemnica Ave Maria, Anna Kozikowska - podręcznik formacyjny dla osób zawierzonych.
 • Treść rekolekcyjnych nabożeństw adoracyjnych (prowadzonych w kościele, przed Najświętszym Sakramentem), Anna Kozikowska.

W przypadku wszystkich publikacji wydanych drukiem, animatorzy zrezygnowali z otrzymania jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu praw autorskich czy innych wynagrodzeń od Wydawnictwa Apostolicum. Nie pobierają także wynagrodzenia za prowadzone rekolekcje czy konferencje. Wszystkie koszty związane z organizacją rekolekcji i wydaniem materiałów rekolekcyjnych pokrywane są z ofiar i darowizn.

Spotkania kandydatów na Duchowych Niewolników Maryi

Od 2016 r. WDNM organizuje 33-dniowe REKOLEKCJE "AD IESUM PER MARIAM" wg autorskiego programu pt. JEDYNEMU BOGU przez NIEPOKALANĄ MARYJĘ opartego na wskazaniach św.Ludwika Marii, zawartych w Traktacie... oraz na wezwaniu Matki Bożej z Fatimy do modlitwy, ofiary i pokuty.

W ramach każdej edycji uczestnicy rekolekcji są zaproszeni do wzięcia udziału w 6 wspólnych spotkaniach, w 2 nabożeństwach pokutnych, w przygotowaniu do spowiedzi generalnej oraz do uczestnictwa w uroczystej Mszy św. z aktem ofiarowania:

 • spotkanie organizacyjne (konferencja na temat 33-dniowych rekolekcji oraz zapisy),
 • spotkanie w 1. dniu rekolekcji (świadectwo),
 • spotkanie w 6. dniu rekolekcji (konferencja Wyzbycie się ducha tego świata),
 • spotkanie w 13. dniu rekolekcji (konferencja Poznanie samego siebie),
 • spotkanie w 20. dniu rekolekcji (konferencja Poznanie Dziewicy Maryi),
 • spotkanie w 27. dniu rekolekcji (konferencja Poznanie Jezusa Chrystusa),
 • przygotowanie do spowiedzi świętej (generalnej),
 • nabożeństwo pokutne (Droga Krzyżowa wg bł. A. K. Emmerich),
 • nabożeństwo pokutne (modlitwa przebłagania za grzechy),
 • Msza św. z uroczystym aktem oddania Panu Jezusowi przez Maryję.

Spotkania Duchowych Niewolników Maryi

Dla duchowych niewolników Maryi są organizowane konferencje formacyjne połączone ze świadectwem życia całkowicie oddanego Bogu przez Niepokalaną. Podejmowane tematy dotyczą niewolnictwa maryjnego, całkowitego zawierzenia, duchowości i pobożności maryjnej. Promowane są również różne inicjatywy maryjne, które mają na celu pogłębianie swojej relacji z Matką Bożą.

Inicjatywy maryjne

 • 33 DNI - Rekolekcje Ad Iesum per Mariam
 • WIECZORY Z MARYJĄ
 • Fiat Voluntas Tua - Rekolekcje o Królestwie Woli Bożej wg sł. Bożej Luizy Piccarrety
 • Rekolekcje Odkrycie Traktatu o Maryi
 • Rekolekcje kontemplacyjne 24 Godziny Służby Miłości
 • Pasyjne Czyny Miłości (Zegar Różańca Pasyjnego, Zegar Męki Pańskiej)

Kontakt

Anna Kozikowska
oddani.Maryi@gmail.com
tel. 609 146 445

Kontakt w sprawie zorganizowania przez WDNM 33-dniowych rekolekcji w parafii

33dni.WspolnotaDNM@gmail.com (tylko dla kapłanów)


Źródło: Wspólnota DNM - niewolnicyzmilosci.pl