Apostolska Grupa Rycerska

AGR tworzą "szaleńcy" Niepokalanej, entuzjaści MI, którzy są gotowi na wszystko dla Niepokalanej (MI 3). O św. Maksymilianie mówiono że "był sprytnym łowcą dusz", "apostołem", "misjonarzem". Do tych cech odwołuje się AGR, aby ewangelizować świat w nowy sposób, proponując "nową formę życia" chrześcijańskiego. Jest to życie oddane całkowicie Niepokalanej. Dać się Jej prowadzić tak, aby inni zobaczyli jak wygląda w praktyce Rycerstwo Niepokalanej.

Apostolska Grupa Rycerska (AGR) wyrosła na gruncie Rycerstwa Niepokalanej. Jest to dzieło Niepokalanej. Tworzą je członkowie Rycerstwa Niepokalanej, którzy chcą być do dyspozycji Maryi zawsze, kiedy zajdzie taka potrzeba. Ta dyspozycyjność, bezwarunkowość, bycie Jej narzędziem jest cechą charakterystyczną MI.

W swoich założeniach AGR pragnie działać dla dobra Kościoła, tak jak św. Maksymilian zdobyć dla Chrystusa przez Niepokalaną cały świat. O św. Maksymilianie mówiono, że "był sprytnym łowcą dusz", "apostołem", "misjonarzem". Do tych cech odwołuje się AGR, aby ewangelizować świat w nowy sposób, proponując "nową formę życia" chrześcijańskiego. Jest to życie oddane całkowicie Niepokalanej. Dać się Jej prowadzić tak, aby inni zobaczyli jak wygląda w praktyce Rycerstwo Niepokalanej.

Tę postawę AGR chce szczególnie propagować wśród młodzieży, tak podatnej dziś na różnego rodzaju frustracje i załamania wobec życiowych przeciwności. Chce tak praktycznie pokazać, co to znaczy Rycerstwo Niepokalanej, czyli "całość życia katolickiego w nowej formie, polegającej na łączności z Niepokalaną, Wszechpośredniczką naszą u Jezusa".

AGR realizuje swój cel przez prowadzenie akcji misyjnej tam, gdzie Niepokalana tego sobie życzy.

Akcja misyjna jest organizowana w porozumieniu z proboszczem parafii lub odpowiedzialnym duchownym, któremu jest przedstawiany program działania AGR. Może przybrać formę rekolekcji lub misji parafialnych, dni skupienia, pikniku parafialnego, katechez szkolnych, imprezy rocznicowej, okolicznościowego koncertu itp.


Etapy akcji misyjnej:

Przygotowanie, które obejmuje rozeznanie sytuacji w środowisku, w którym ma działać AGR i opracowanie szczegółowego planu działania.

 1. Zapewnienie sobie "zaplecza modlitewnego". Członkowie AGR po zaproszeniu na misję, proszą o modlitwę różne osoby i sami ogarniają modlitwą tych, do których są posłani.
 2. Prowadzenie indywidualnych rozmów z osobami środowiska.
 3. Zapraszanie na spotkania rycerskie przez afisze, ogłoszenia, plakaty, listy itp.
 4. Przygotowanie liturgii i świadectw na poszczególne dni spotkań.
 5. Spotkania z proboszczem, kapłanami, katechetami, kapelanami, siostrami zakonnymi, z liderami wspólnot parafialnych.

Świadczenie - oprócz liturgii i katechez, AGR spotyka się w miarę możliwości na modlitwie w miejscowym kościele, trwa na adoracji Najświętszego Sakramentu modląc się w intencji parafian, a zwłaszcza tych, którzy zainteresują się grupą apostolską i będą chcieli się spotkać.

Członkowie AGR spotykają się też poza kościołem, w miejscach publicznych, gdzie jest możliwość nieformalnych spotkań z parafianami i innymi mieszkańcami miejscowości, na śpiewie i zwykłej spontanicznej radości. Świadectwo nie ogranicza się do budynków kościelnych. Bóg jest obecny także poza murami kościoła. Jest to też możliwość bezpośredniej prezentacji i apostołowania Cudownym Medalikiem.

Cel misji:

 1. Zapoznanie parafii lub innej grupy z ideą Rycerstwa Niepokalanej (MI).
 2. Przyjmowanie przychodzących na spotkanie, rozdawanie tekstów i materiałów rycerskich.
 3. Prowadzenie spotkań i rozmów z osobami zgłaszającymi się po każdym spotkaniu.
 4. Prowadzenie spotkań z grupami nowo powstałymi w wyniku działalności AGR. Nie wystarczy zasiać ziarno słowa. Trzeba jeszcze je pielęgnować. Zdarza się, że zadaniem misji jest umocnienie i pomnożenie tego, co ktoś inny już zasiał.

Wszystko w rękach Niepokalanej.

Celem akcji rycerskiej AGR w parafii jest zaszczepienie Rycerstwa Niepokalanej jako środka do ożywienia i wzmocnienia wiary wśród parafian, aby przekształcić parafię w żywą wspólnotę Kościoła. Szczególną uwagę AGR zwraca na młodzież, aby ją pozyskać dla idei Rycerstwa Niepokalanej i w ten sposób zapoczątkować w parafii Młodzieżowy Ruch Rycerstwa Niepokalanej (MRRN).

Owoce każdej misji i działalności AGR pozostawia Niepokalanej. Jej przypisuje każde dobro.

Dać z siebie wszystko... dla Niepokalanej - to często powtarzane słowa wśród osób oddanych Maryi. Najważniejsze nie przeszkadzać Jej i nie bruździć, jak często powtarzał św. Maksymilian Kolbe.

Działalność:

AGR prowadzi rekolekcje adwentowe, wielkopostne, turnusy rekolekcyjne podczas ferii zimowych i wakacji, dni skupienia w duchu Rycerstwa Niepokalanej.

Służy pomocą przy różnych spotkaniach i zjazdach przez:

 • celebracje Eucharystii,
 • asystę liturgiczną,
 • oprawę muzyczną liturgii i nabożeństw,
 • prowadzenie spotkań tematycznych z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi,
 • prowadzenie katechez na każdym poziomie edukacji.

AGR-owcy są gotowi podjąć się każdej innej formy apostolstwa w różnych dziedzinach, tj. przygotowanie przedstawienia, audycji radiowej, informacji prasowej, koncertu.