Różne teksty maryjne

26 październik 2018

Módlmy się do Boga z Maryją. Pod Twoją obronę

0 komentarzy · 1345 czytań · Drukuj

Modlitwa Pod Twoją obronę dowodzi, że Maryję chrześcijanie nazywali Matką Bożą, zanim Kościół przyjął dla Niej ten tytuł na Soborze Efeskim.

Przekonanie, że Maryja jest bliska tym, którzy cierpią i są narażeni na poważne niebezpieczeństwa, kazało wiernym wzywać Ją jako ''Wspomożycielkę''. To  ufne przeświadczenie wyraża najstarsza modlitwa maryjna w słowach: Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko: naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona!

Jako Matka i Pośredniczka, Maryja przedstawia Chrystusowi nasze pragnienia i prośby, a nam przekazuje Boże dary, wstawiając się nieustannie za nami.

Nawiązując do tej modlitwy maryjnej z lll w. Pod Twoją obronę ( W wersji łacińskiej: Sub tuum praesidium) - Sobór Watykański ll podkreśla, że ten szczególny charakter kultu maryjnego jest widoczny od samego początku: Już [...] od najdawniejszych czasów Błogosławiona Dziewica czczona jest pod zaszczytnym imieniem Matki Bożej, pod której obronę uciekają się w modlitwach wierni we wszystkich przeciwnościach i potrzebach '' (Konstytucja dogmatyczna o Kościele, 66).

Prawda ta znajduje potwierdzenie w ikonografii oraz w nauce Ojców Kościoła począwszy od ll w. W rzymskich katakumbach św. Pryscylli możemy podziwiać pierwszy wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem, a św. Justyn i św. Ireneusz mówią o Maryi jako o nowej Ewie, której wiara i posłuszeństwo naprawiają niewierność i nieposłuszeństwo pierwszej niewiasty.

Krótka historia modlitwy Pod Twoją Obronę

Modlitwa Pod Twoją Obronę była w Kościele odmawiana od niepamiętnych czasów. Kiedyś przypisywano ją św. Bernardowi z Clairvaux (Xll w.). Można też spotkać informację, że w 1724 r. ułożył ją papież Benedykt Xlll. Inne informacje podają, że on ją zatwierdził. Być może Benedykt Xlll zatwierdził tę modlitwę w obecnej nieco rozszerzonej formie. Piewrwotnie bowiem miała formę nieco krótszą, tak jak zamieściliśmy ją na początku tego artykułu. W średniowieczu modlitwa ta  została włączona do liturgicznej modlitwy  Kościoła - stając się częścią Oficjum, znanego obecnie jako Liturgia Godzin. Przez setki lat, była to jedna z czterech antyfon Maryjnych recytowanych na zakończenie modlitwy dnia ( zwanej "Kompletą'').

Możemy ją słusznie nazywać modlitwą żywą, taką, której słowa zostały ułożone w naglącej potrzebie. Kiedy chrześcijanie ją odmawiali, wspomniane w niej "przygody'' były  gorzką rzeczywistością dla wypowiadających jej słowa, zagrożeniami, oznaczającymi zaciekłe prześladowania i straszną śmierć.

Jej treść odpowiada czasom, w których chrześcijanie byli poniewierani przez rzymskich cesarzy, np. przez Septimusa Sewera (193-211)  czy Decjusza (249-251) oraz dziesiątkowani przez deportacje. Toteż było całkiem naturalne, że taka spontaniczna modlitwa pojawiała się na ich ustach. Od nich przejęli ją inni chrześcijanie, zwłaszcza w ramach sprawowania kultu.

W roku 1917, niewinnie wyglądająca kartka papirusu, pochodząca z Egiptu, znalazła się w bibliotece imienia Johna Rylandsa w Manchesterze w Anglii. Zawierała ona grecką wersję naszej modltwy Pod Twoją obronę. Studia nad tym rękopisem wywołały  serię wydarzeń, które wywarły wielki wpływ na mariologię. Maryja jest w nim nazwana Bożą Rodzicielką -Theotokos. A więc tytułem "Matka Boża'' nazywano Maryję sto  lat wcześniej niż dotychczas myślano.

W obrządku koptyjskim, już w lll wieku, modlitwa ta była włączona do liturgii Bożego Narodzenia. Z końcem tegoż wieku, patriarcha Theonas z Aleksandrii zbudował kościół dla tamtejszych chrześcijan i nazwał go kościołem Najświętszej Maryi Bogurodzicy Dziewicy.To znaczy, że już w lll w. chrześcijanie aleksandryjscy  nazywali Maryję "Matką Bożą'' - na długo przed św. Atanazym, któremu do niedawna przypisywano autorstwo tego określenia.

Tytuł "Matka Boża'' pojawił się w Egipcie prawdopodobnie jeszcze przed nastaniem chrześcijaństwa. Pierwotnie był tutułem bogini Izydy, matki boga Horusa. Chrześcijanie koptyjscy całkiem naturalnie nadali ten tytuł Maryi - i to zanim sobór w Efezie oficjalnie przypisał go Jej w roku 431.

Ponadto, wielki aleksandryjski teolog Orygenes, żyjący w  pierwszej połowie lll w., przedstawił powody dla których Maryja może być nazywana Matką Boga. Tak więc greckie określenie "Matka Boża'', "Theotokos'' - z powodu swej popularności w Kościele egipskim - stało się świętym tytułem Maryjnym.

Stąd też i modlitwę Pod Twoją obronę można uznać za drogocenne dziedzictwo Kościoła egipskiego, który  według tradycji został założony przez św. Marka Ewangelistę.

Treść modlitwy Pod Twoją obronę

Pochylmy się teraz nad samą treścią modlitwy Pod Twoją obronę, aby wydobyć z niej jej zasadnicze myśli.

- Pierwszy wers: ucieczka w Maryi - Uciekamy się pod Twoją opiekę (obronę) - wyraża nasze przekonanie, że Maryja ma moc, a także wolę opiekowania się swymi dziećmi. Te pierwsze słowa wypływają bezpośrednio z faktu, że Maryja jest naszą Matką. Jak mówi św. Alfons Liguori: Kiedy uciekający się do Maryi nazywają Ją Matką, nie są to puste słowa. Ona jest naszą Matką - nie według ciała oczywiście, lecz duchowo; Matką naszych dusz, naszego zbawienia. We wspomnianym rękopisie greckim modlący zwracają się do Jej miłosierdzia.

- Drugi wers: Boża Rodzicielka - Święta Boża Rodzicielko. Podaje on podstawową przyczynę mocy Maryi i naszego uciekania się do Niej- jest Ona Matką Boga! Bóg Ją wysłuchuje... Któż by się lękał, gdy Matka Boga jest z nami!

Św. German komentuje te słowa następująco: O Maryjo, Ty cieszysz się u Boga autorytetem Matki. Dlatego jest niemożliwością, byś nie została wysłuchana, gdyż Bóg traktuje Cię zawsze jako swą prawdziwą i niepokalaną Matkę.

Trzeci wers: prośba o pomoc w potrzebie - Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych; modlący się proszą, by nie gardziła, to znaczy, nie odkładała ich błagania wypowiadanego w czasie nagłej potrzeby. Proszą Maryję, by była prawdziwą obrończynią, nie jak ci, którzy najpierw obiecują pomoc, a potem, gdy nagli potrzeba, odwracają się.

Dla chrześcijan, najważniejszymi potrzebami w życiu są te duchowe. Prośba ta z góry zakłada ten fakt i mogłaby trafnie przywieść na myśl słowa św. Alfonsa Liguoriego: Matczyne Serce Maryi wielce pragnie obdarzyć nas łaską. Pragnienie to jest nawet większe od naszego pragnienia otrzymania łaski!

- Czwarty wers: Maryja naszym ratunkiem - Ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać - przyjmuje z góry, że Maryja jest wszechpotężna i nie odmówi spełnienia naszych próśb. Wynika stąd, że będzie Ona w stanie ocalić uciekających się do Niej, od wszelkiego niebezpieczeństwa.

Tę prostą, lecz potężną prośbę naświetla św. Augustyn: Przez Maryję, nędzni dostępują miłosierdzia, pozbawieni łaski odnajdują łaskę, a grzesznicy otrzymują przebaczenie. Słabi wzmacniają się, mieszkańcy ziemi osiągają rzeczy niebieskie, śmiertelni zdobywają życie, a pielgrzymi docierają do ojczyzny!

- Piąty wers: Maryja pragnie i może nas wspierać - Panno chwalebna i błogosławiona. Maryja nie tylko jest Matką Boga; jest Ona także "chwalebną" i "błogosławioną" Dziewicą. To jeszcze bardziej wzmacnia ufność proszącego, w Jej zdolność przyjścia nam z pomocą, jak też i w Jej pragnienie, by to uczynić.

Zwrot ten trafnie ukazał św. Pius X: Maryja zasiada po prawicy Jezusa jako Królowa. Jest Ona najbezpieczniejszym Schronieniem i najskuteczniejszą Pomocą wszystkich, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie; a więc nie ma powodu się lękać.

Można powiedzieć, że modlitwa  Pod Twoją obronę jest bardzo aktualna dla współczesnego, gorączkowego trybu życia oraz do niebezpiecznych czasów, w jakich żyjemy. Modląc się czesto słowami tej modlitwy w naszej zapracowanej codzienności, będziemy mogli czuć się bezpieczni, jak dziecko przy sercu matki, a Ona nie dopuści, by stała się nam jakakolwiek krzywda.

- Szósty wers: Maryja naszą Orędowniczką, Pośredniczką i Pocieszycielką - O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.

Macierzyństwo Maryi w ekonomii łaski trwa nieustannie - jak podkreśla Sobór Watykański II. Wzięta do nieba, nie zaprzestaje tego zbawczego zadania, lecz poprzez wielorakie swoje wstawiennictwo ustawicznie zjednuje nam dary zbawienia wiecznego. Dzięki swej macierzyńskiej miłości opiekuje się każdym z nas, którzy pielgrzymując do domu Ojca napotykamy jeszcze na różne niebezpieczeństwa. Dlatego Kościół poprzez wieki stosuje do Maryi tytuły: Orędowniczki, Wspomożycielki, Pomocnicy, Pośredniczki.

Macierzyństwo Jej - po odejściu Syna - pozostaje w Kościele jako pośrednictwo macierzyńskie: wstawiając się za wszystkimi swoimi dziećmi.

Macierzyńska rola Maryi w stosunku do ludzi żadną miarą nie przyćmiewa i nie umniejsza tego jedynego pośrednictwa Chrystusowego, lecz ukazuje jego moc: jest to pośrednictwo w Chrystusie.

- Siódmy wers: Maryja naszym pojednaniem - Z Synem swoim nas pojednaj.

Każdego dnia doświadczamy, jak bardzo nasze serce jest podzielone, jak trudno dotrzeć do jego źródła, skąd wypływa tajemnica jedności z Bogiem, z samym sobą i z innymi.

Inicjatywa w pojednaniu należy bowiem do Ojca, spełnia się zaś przez Jezusa Chrystusa, a więc przez Syna Boga i Syna Maryi. Pojednanie człowieka z Bogiem w Jezusie ma prowadzić do zgody i poorozumienia między ludźmi. Osiągnięcie tej jedności należy do owoców duchowego macierzyństwa Maryi.

Udział Maryi w tym pojednaniu nie jest autonomiczny, lecz wynika całkowicie z roli Jej Boskiego macierzyństwa w Bożym planie zbawienia.

Św. Maksymilian Kolbe swoimi słowami dodaje nam nadziei: Bez względu na to, jakie grzechy mamy na sumieniu, powstać z nich możemy, byśmy tylko zechcieli do Niepokalanej się zwrócić. Gdy kto upadnie, niech tylko do Niej z całą ufnością się ucieka.

 

 

 

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się , żeby móc zagłosować.
Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Wspomóż nas

wesprzyj serwis

Różne teksty maryjne

 • Akt Oddania Matce Bożej Jana Paw...
  Podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, papież Jan Paweł II, 4 czerwca 1979 r., w przemówieniu na Jasnej Górze ponowił akt oddania narodu polskiego pod opiekę Maryi.
 • Biblijne podstawy różańca
  Modlitwa różańcowa jest więc ukazaniem drogi naszego zbawienia.Różaniec jest modlitwą mówiącą o życiu Jezusa i Maryi i o naszym życiu - dlatego włączamy do niej również te nasze sprawy.
 • Być Maryją
  Świadectwo.
 • Być rycerzem Maryi
  Z Aleksandrą i Karolem Wojtynami, małżonkami należącymi do Rycerstwa Niepokalanej (MI), redaktorami pracującymi w Wydawnictwie Ojców Franciszkanów Niepokalanów, rozmawia Dorota Mazur ("Czas Serca" wrzesień-październik 2010).
 • Bym mogła pomagać
  Świadectwo.
 • Cały czas kocha
  Świadectwo.
 • Co nam mówi wcielenie Syna Bożego?
  W Chrystusie Bóg naprawdę przyszedł na świat, wszedł w naszą historię, zamieszkał pośród nas, wypełniając w ten sposób głębokie dążenia istoty ludzkiej, aby świat stał się naprawdę dla człowieka domem... (z kazania Benedykta XVI, wygłoszonego na Kubie 27 marca 2012).
 • Co zawdzięczamy Maryi?
  Rolę Maryi w życiu Kościoła i poszczególnych chrześcijan odkrywano powoli, ale już w starożytności pojawiają się te elementy kultu i nauki o Matce Pana, które dziś praktykujemy.
 • Co zrobiłaby Maryja
  Świadectwo.
 • Cudowny Medalik a symbole masońskie
  Jako organizacja tajemna masoneria posługuję się licznymi tajemnymi znakami... Błędem jest jednak dopatrywanie się ich wszędzie tam, gdzie są użyte podobne elementy.
 • Cytaty maryjne
  Jako organizacja tajemna masoneria posługuję się licznymi tajemnymi znakami... Błędem jest jednak dopatrywanie się ich wszędzie tam, gdzie są użyte podobne elementy.
 • Czułość Boga
  Fragment z książki ks. Carmelo La Rosa Mistrzyni czułości, 31 ścieżek ku Bogu.
 • Czy Maryja może pomóc duszom w c...
  Ktoś może się oburzać, że katolicy, widząc w Maryi Orędowniczkę, Pośredniczkę, Wybawicielkę, przypisują Jej atrybuty wręcz Boskie...
 • Czy Maryja uzdrawia?
  Podczas wesela w Kanie, kiedy zabrakło wina, to właśnie Maryja powiedziała Jezusowi: "Nie mają więcej wina". Jezus odpowiedział Jej: "Nie nadeszła moja godzina, aby zrobić pierwszy cud", ale Maryja miała wiarę charyzmatyczną i wiedziała, że Jezus zrobi coś, co rozwiąże problem.
 • Czym jest Boże macierzyństwo Maryi?
  Pytanie to stawia nas w zupełnie niezwykłej perspektywie...
 • Czym obrażamy Maryję w Niepokala...
  W czasie objawienia w Pontavedra 10 grudnia 1925 r. Matka Boża prosiła Łucję, by wierni odprawiali pierwsze soboty miesiąca i w ten sposób wyjmowali ciernie raniące Jej Serce.
 • Duch i Oblubienica
  Jan Paweł II, papież, 18 maja 1986 r. w encyklice DOMINUM ET VIVIFICANTEM, wskazał na Maryję jako Oblubienicę Ducha Świętego.
 • Dziecię i Jego Matka
  Matka Jezusa pojawia się w Ewangeliach tam, gdzie nie można było Jej pominąć, tam, gdzie jest mowa o poczęciu, narodzeniu i wychowaniu Jezusa. Inne wzmianki o Niej podkreślają fakt, że Jej rola Matki nigdy się nie skończyła.
 • Dzień Maryi
  "Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego" (Dz 1,14). "Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach" (Dz 2,42).
 • Dzień Matki Jezusa
  Nie zastanawiamy się nad nazwami dni tygodnia, chociaż używamy ich codziennie.A nazwy te mają swoją treść i swoją etymologię, a poza tym są powiązane z tajemnicami wiary.
 • El Gran Milagro - wielki cud
  Najbardziej wstrząsający cud maryjny z 1640 roku.
 • Królowo Polski
  Konferencja ks. Winfrieda Wermtera.
 • List do zakonników o peregrynacj...
  Peregrynacja kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po wszystkich klasztorach męskich w Polsce rozpocznie się 16 października 2013. Z tej okazji abp Józef Michalik skierował do zakonników specjalny list.
 • Św. Ildefons o dziewictwie Maryi
  Fragmenty traktatu "O wieczystym dziewictwie NMP" św Ildefonsa z Toledo, w: Teksty o Matce Bożej. Ojcowie Kościoła Łacińscy, Niepokalanów 1981.
 • Święta Panna nad pannami
  Matka i Nauczycielka.
 • Święte i chwalebne jest ciało Dz...
  Z konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus papieża Piusa XII.
 • Świętymi bądźcie - z Tobą, Maryjo!
  Świadectwo.
 • Świetlany znak
  "Powierzmy samych siebie, nasze cierpienia i radości, życie moralne wierzących i wszystkich ludzi dobrej woli - Maryi, Matce Boga i Matce Miłosierdzia". Tak zachęcał nas papież Jan Paweł II w encyklice VERITATIS SPLENDOR, "Blask prawdy", którą ogłosił 6 sierpnia 1993 r.
 • Świt nowej epoki
  7 grudnia 1990 r., w wigilię uroczystości Niepokalanego Poczęcia, papież Jan Paweł II, w encyklice Redemptoris missio ("Misja Odkupiciela"), wskazał na Maryję jako wzór macierzyńskiej miłości jaka powinna ożywiać misjonarzy.
 • Macierzyńska troska Maryi
  30 grudnia 1987 r. Jan Paweł II, papież, w Roku Maryjnym ogłosił encyklikę Sollicitudo rei socialis ("o trosce społecznej Kościoła"). W zakończeniu encykliki wskazał, że Maryja "z macierzyńską troskliwością wstawia się za nami do swego Syna".
 • Macierzyństwo Maryi w ekonomii ł...
  Z konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II
 • Maryja a Eucharystia
  Konferencja ks. Winfrieda Wermtera.
 • Maryja pierwowzorem Kościoła
  Z konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II, z brewiarza, t.III, s. 1438.
 • Maryja pierwsza wśród wierzących
  Żyjemy w świecie, w którym "bycie pierwszym" stało się celem życia.
 • Maryja w działalności misyjnej C...
  Tobie, Jutrzenko zbawienia, powierzamy naszą drogę w nowym Milenium, aby pod Twoim przewodnictwem wszyscy ludzie odnaleźli Chrystusa, światłość świata i jedynego Zbawiciela. (Jan Paweł II, Akt zawierzenia Matce Bożej przyszłości świata).
 • Maryja w kapeluszu
  Czy Maryja nosiła kapelusz? Z pewnością nie było to nakrycie głowy popularne w Jej czasie. Malarze jednak późniejszych wieków czasami przedstawiali Ją z takim dodatkiem.
 • Maryja zamiast psalmów...
  Przychodzi czas, kiedy ludzie odkrywają maryjną drogę. Że jest najkrótszym szlakiem do Boga. Że to najpewniejszy sposób na zjednoczenie z Chrystusem.
 • Maryja, dziewczyna z Nazaretu
  Tekst zaczerpnięty z posynodalnej adhortacji "Christus vivit" papieża Franciszka.
 • Maryja, gwiazda nadziei
  Benedykt XVI o Maryi w encyklice "Spe salvi".
 • Maryja, Matka nadziei
  "Złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym" (1 Tm 4,10) - fragment orędzia Benedykta XVI na XXIV Światowy Dzień Młodzieży.
 • Matka Boża
  Boże Narodzenie przypomina nam tajemnicę Bożego Macierzyństwa Maryi. Pozwala nam podziwiać czułość Matki dla Syna, rodząc nadzieję, że podobnie czuły jest Ojciec Niebieski dla swoich w Synu przybranych dzieci.
 • Matka Boża w moim życiu
  Artykuł br. Eugeniusza M. Najducha (1924-2011), franciszkanina z Niepokalanowa, napisany 12 września 1987 r.
 • Matka żyjących
  25 marca 1995, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, papież Jan Paweł II na zakończenie encykliki EVANGELIUM VITAE ("Ewangelia życia") zwrócił uwagę na Maryję, Matkę odrodzonych do życia Bożego.
 • Matka miłosierdzia
  Jan Paweł II, papież, w encyklice Dives in misericordia pisał o Matce Bożej: "Maryja jest równocześnie Tą, która w sposób szczególny i wyjątkowy - jak nikt inny - doświadczyła miłosierdzia, a równocześnie też w sposób wyjątkowy okupiła swój udział w objawieniu się miłosierdzia Bożego ofiarą serca".
 • Matka na zawsze
  Maryja żyje nadal w jedności z Synem, w niebie i stamtąd już zawsze opiekuje się wszystkimi dziećmi, które w zamian za siebie oddał Jej Syn umierając na krzyżu.

Ostatnio na forum

Najnowsze tematy
Najciekawsze tematy

Losowy wątek

Odprawiam od dawna pierwsze 5 sobót miesiąca. Dużo mi to daje. Może moglibyśmy zrobić 15 minutowe rozważanie podobne do nowenny do Niepokalanej? Co wy na to?:)
Mixsiu · 11-12-2009 09:47