Święci maryjni

30.01.2009

Józef z Kupertynu

0 komentarzy · 24541 czytań · Drukuj

350. rocznica błogosławionej śmierci
św. Józefa z Kupertynu

"upodabniając się do Jego śmierci" (Flp 3,10)

Najdrożsi Bracia, niech Pan was obdarzy pokojem.

Dnia 17 września 2013 r. rozpoczął się Jubileusz 350. rocznicy śmierci naszego współbrata Józefa z Kupertynu. Tego samego dnia w Ozimo, Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Angelo Amato otworzył uroczyście drzwi naszej bazyliki poświęconej św. Józefowi; w tym samym czasie, w Kupertynie, ja osobiście rozpocząłem uroczyste obchody z udziałem rzeszy wiernych, którzy wołali: "Nasz św. Józefie, wstawiaj się za nami!".

W ten sposób rozpoczęły się obchody Roku Jubileuszowego, roku Łaski, w czasie którego, z woli Matki Kościoła, udzielony został odpust zupełny, który można uzyskać każdego dnia aż do zakończenia obchodów Jubileuszu, które nastąpi 18 września 2014 r.

W tym czasie jesteśmy wezwani do odkrycia na nowo życia i duchowości naszego Świętego. Potrzebujemy odświeżenia doświadczeń, które stanowią podstawę naszej historii; bez świadomości skąd przychodzimy, nie możemy budować solidnych podstaw dla naszej przyszłości. Święty Józef z Kupertynu jest z pewnością jednym z naszych "mistrzów", którzy odsyłają nas do pierwotnego i oryginalnego doświadczenia naszych założycieli - świętego Franciszka i świętej Klary z Asyżu.

Stańmy duchowo przed urną, która zawiera doczesne szczątki naszego Świętego współbrata. Dokonajmy w ten sposób małej pielgrzymki duchowej, która pozwoli nam dostrzec to, co wewnętrznie o Chrystusie ukazuje nam zewnętrzne ubóstwo naszego Świętego. Bez wątpienia obudzi się w nas pragnienie, aby udać się w rzeczywistej pielgrzymce do jego grobu.

Transitus

Przede wszystkim powinniśmy zatrzymać się na refleksji nad tym, co celebrujemy, co dla nas dzisiaj oznacza śmierć naszego Świętego współbrata, która miała miejsce 18 września 1663 r. Jako chrześcijanie nie świętujemy końca życia ziemskiego, lecz początek nowego życia w Chrystusie; Zmartwychwstały prowadzi ze sobą tych, którzy Mu służyli i miłowali Go (J 12,16; 17,24).

Patrząc na św. Józefa z Kupertynu chcemy włączyć się coraz pełniej w tajemnicę śmierci i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dar, który otrzymaliśmy na chrzcie św., który potwierdziliśmy naszą profesją zakonną, staj się rzeczywistością, którą możemy się dzielić, w oparciu o doświadczenie naszego świętego Współbrata. Ten, który doświadczył krzyża i odrzucenia ze strony ludzi, przeżywa najwznioślejsze chwile chwały Zmartwychwstałego.

Świadkowie opowiadają, że w swej ostatniej godzinie o. Józef miał twarz jaśniejącą uśmiechem i nieziemską słodyczą; niewidziane dotąd światło okalało jego oblicze, które teraz stało się obliczem nowego człowieka, chociaż nadal przebywał na ziemi. Tych zjawisk, o których opowiedzieli nam jemu współcześni, nie da się wyjaśnić jedynie naturą ludzką, która w chwili śmierci niemalże "otwiera się", by przyjąć dopełnienie się swojej ziemskiej wędrówki. Józef Desa doszedłszy do kresu swego życia nie jest już tylko wojownikiem dla Pana, lecz staje się tym, który przyjmuje światło Zmartwychwstałego i staje się jego częścią, dostrzegalną także dla ludzkich oczu.

Jego charakter uważano zawsze za "trudny". Maska pośmiertna jego twarzy nosi rysy, które my, "nowocześni", określamy jako surowe, szorstkie, która nie odzwierciedla idei "spokojnego i pogodnego" zawierzenia kogoś, kto wie, że jest w rękach Ojca. Przypomnijmy, że ostatnie badania jego relikwii ukazały oblicze bardziej spokojne i złagodzone; prawdopodobnie ciężar samego gipsu nie oddał z "fotograficzną dokładnością" wyrazu twarzy, tak jak można by to było uzyskać przy zastosowaniu obecnych technik.

Poza tymi wszystkimi elementami, powinniśmy w św. Józefie uchwycić przede wszystkim jego szczególną przejrzystość w Chrystusie. Przy końcu swych dni nie był człowiekiem, który tylko odzwierciedlał oblicze, lecz stał się samym Obliczem Tego, którego umiłował tak żarliwie. Śmierć, tak jak dla naszego Założyciela św. Franciszka, nie jest widmem zniszczenia i rozdarcia, które powodują lęk i trwogę, lecz siostrą, którą się wychwala wraz z całym stworzeniem.

Tym bardziej dla naszego Świętego odejście z tego świata staje się wyzwoleniem od więzów, które łączą go z ziemią; już go nie ograniczają prawa natury i ludzi, lecz jako człowiek, który doświadczył choroby i więzienia, wchodzi zupełnie wolny w tajemnicę Boga, którego wielokrotnie w zachwycający sposób kontemplował. Tam, gdzie wcześniej wznosił się całym sobą, by obejmować Umiłowanego, teraz żyje w relacji z Nim, w pełni, bez ludzkich ograniczeń.

Nowe życie po śmierci jest trudne do zaproponowania naszym współczesnym, chorym - wielokrotnie skażonym teraźniejszością ukierunkowaną na samą siebie, i rozumianą jako chwila, którą trzeba natychmiast wypełnić mnóstwem rzeczy dostępnych od zaraz. Święty Józef ukazuje nam to, czym będziemy konkretnie, nie w teorii, ale w bezpośrednim doświadczeniu.

Zatrzymajmy się na kontemplacji oblicza św. Józefa z Kupertynu, odnajdźmy w nim znaki trudu kroczenia za Chrystusem, a jedocześnie zwierciadło tego Chrystusa, który zwyciężył śmierć i dał nam życie na wieki.

Prymat Boga

Przy doczesnych szczątkach św. Józefa z Kupertynu, skupmy naszą uwagę na tym, co realizował, a co my stawiamy na pierwszym miejscu w naszej formacji ustawicznej. Nie był uważany za mistrza, a jednak doświadczał "prymatu Boga" osobiście, na własnej skórze, mimo iż jego współbracia oceniali go jako fantastę.

Pragnienie Boga było dla św. Józefa żywą i żywotną rzeczywistością, która go przepełniała. My wielokrotnie staramy się jedynie przybliżyć do natchnień Ducha Świętego; nasz Święty natomiast oddychał obecnością i działaniem Boga. Nie musiał się wysilać, by odnaleźć w sobie Obecność, lecz żył Nią jako rzeczywistością, która go popychała do zanurzenia się w głębokości kontemplacji misterium Boga.

Nie myślmy, że wszystko to dokonało się łatwo i bez cierpienia. Z niezliczonych świadectw wiemy, że (na przykład) podczas celebracji eucharystycznych unosił się fizycznie, jednocząc się mistycznie z realną obecnością Syna Bożego, porywany przez Ducha do miejsc, o których nie możemy wiedzieć, ani ich poznać. To cudowne doświadczenie było jednak dla niego źródłem osobistego krzyża, który niósł dzień po dniu.

Ludzie jemu współcześni z jednej strony zachwycali się nim, z drugiej - jego oddanie się Bogu próbowali pojąć jedynie na ludzki sposób. Józef, tak jak św. Paweł, prosił o uwolnienie od tego "ościenia" (zob. 2 Kor 12,7nn); lewitacja nie była bowiem powodowana przez niego, a mimo to, w wyniku ludzkiego niezrozumienia i wyroku kościelnego sądu, stała się powodem izolowania go.

Skoro nie możemy naśladować naszego Świętego w jego darach Łaski, możemy naśladować go na jego drodze Krzyża. Zbyt często zatrzymujemy się na dyskusjach i debatach o tym, czy - jako franciszkanie - jesteśmy ludźmi ascezy, w czasie, gdy życie konsekrowane wyraża się w tak różnorodny sposób. Patrząc na św. Józefa z Kupertynu idźmy wprost do serca naszego charyzmatu - Franciszka, który wyrzeka się swoich dóbr, by całkowicie należeć do Boga.

Nasz Święty uczy nas, że wszystko to nie jest jedynie zewnętrzną scenografią, że życie Ewangelią to posłuszeństwo znakom, które Pan nam daje, nawet jeśli nie podobają nam się konsekwencje, nawet jeśli sama nasza Matka Kościół wzywa nas do wyrzeczenia się nas samych - tego, co jest nam najdroższe. Ze swoimi darami św. Józef mógłby być wspaniałym kierownikiem duchowym, lecz mógł nim być jedynie w sporadycznych przypadkach i to poza swoim sanktuarium Grottella, które tak bardzo kochał.

Prawdziwa asceza nie polega na zaangażowaniu naszych sił po to by przybliżyć się do naszego Pana. Możemy wysilić cała naszą wyobraźnię, naszą wiedzę i całą naszą dobrą wolę, ale i tak w większości przypadków czynimy to dla zaspokojenia naszego ego, wciąż w poszukiwaniu pewnych punktów oparcia. Święci nie potrzebują uchodzić za takich, lecz jak Józef po prostu żyją Ewangelią i pozwalają się kształtować Jezusowi Chrystusowi.

Posłuszeństwo

W ten sposób możemy wejść, raz jeszcze, w tajemnicę, która pozostaje zawsze w naszym zasięgu, a która w praktyce stawia nas wobec wyjątkowych trudności. Wierzyć, powtarza nam w swojej encyklice papież Franciszek, to znaczy słuchać Tego, który mówi; to być posłusznym Temu, który wyzbył się swojego bóstwa, by stać się ciałem; to być posłusznym temu Kościołowi-Matce, który On sam założył.

Święty Józef ze swoich "pokoików" w klasztorze w Ozimo nawołuje nas do porzucenia samych siebie, którego wymaga od nas wiara. Ten, który ma dar lewitacji, który może unosić się ponad nędzą świata, od tego świata jest odsunięty i nie może wyrazić całego siebie - powiedzielibyśmy dzisiaj. Nic bardziej mylnego, jeśli chodzi o doświadczenie Świętego. Wiemy z pewnością, że jego dni wypełnione były obecnością Pana; wyśpiewywał swoje hymny pochwalne, wypełniając swoją samotność radością, którą tylko Bóg dać może.

Oczywiście, nie zawsze jego dni były pogodne, droga do Ozimo, nie zawsze była spacerkiem. Szczególnie konieczność opuszczenia Asyżu była dla niego doświadczeniem, powiedzielibyśmy, "traumatycznym"; poprzez działanie Kościoła Pan podważa jego osobistą pewność, a on sam, tak stanowczy w swoich postanowieniach, staje się kruchy wobec niepewności o swoje jutro. Bez uprzedzenia, bez dyskusji i wyjaśnień, bez możliwości zabrania ze sobą rzeczy osobistych, musi poddać się decyzji Rzymu, który nakazuje zmianę miejsca.

Nie pozostaje mu nic innego, jak tylko jego Pan i siła Ducha Pańskiego. Za każdym razem nawraca siebie samego i innych; nikt nie może pozostać obojętny wobec św. Józefa, nawet siły porządkowe, które przecież nie były zainteresowane łagodzeniem jego niewoli. Nic i nikt nie jest w stanie go przestraszyć, ponieważ cały jest Chrystusa; sam Ukrzyżowany, w nowym miejscu zamieszkania w Fossombrone rozmawia z nim i go pociesza. Wiele razy modlimy się i błagamy, aby móc objąć Ukrzyżowanego; nasz Święty czyni to realnie i to właśnie przemienia go w Tego, którego miłuje.

Przez papieża Franciszka jesteśmy wezwani by być osobami konsekrowanymi, które żyją Chrystusem i ofiarowują własne życie. Medytując nad życiem św. Józefa odkrywamy, co znaczy w konkrecie "stać" pod Krzyżem, tak jak Matka Pana. Poezja daje nam przestrzeń surowości poczucia się oderwanym od tego, co dla nas najdroższe, od tego czym jesteśmy w głębi. Pełnienie woli Bożej nie daje nam poczucia pewności i bezpieczeństwa, lecz pozwala uwolnić nasze pewności, abyśmy mogli bardziej przybliżyć się do nieba.

Św. Józef przebywał w Ozimo z umysłem i sercem ukierunkowanymi na Pana, kontemplując Święty Domek w Loreto, unosił się w ekstazie zatapiając się w chwale raju i pięknie Maryi. Niech ten rok, który Pan daje nam wszystkim, pomoże nam, wpatrzonym w naszego św. Józefa, wzrastać w wierności naszemu powołaniu, abyśmy w sposób radykalny żyli Ewangelią i Regułą, o czym przypomniała nam ostatnia Kapituła Generalna w II uchwale.

Wszystkim przekazuję braterskie pozdrowienia i zapewniam o pamięci w Panu Jezusie; jednocześnie wszyscy powierzajmy się wstawiennictwu naszego brata, Józefa z Kupertynu.

O. Marco Tasca
Minister generalny

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się , żeby móc zagłosować.
Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Wspomóż nas

wesprzyj serwis

Święci maryjni

 • Alfons Maria de Liguori
  Maryja nadzieją wszystkich ludzi.
 • Andrzej z Krety
  Św. Andrzej z Krety, metropolita Gortyny, działał na Krecie. Zmarł ok. 740 roku. Jest autorem pięknego kanonu dla uczczenia narodzenia Matki Bożej oraz czterech homilii maryjnych - jednej na Zwiastowanie i trzech na Zaśnięcie.
 • Bartolomeo Longo
  Bł. Bartolomeo Longo (1841-1926) Postać świętego jest nierozłącznie związana z różańcem. Na kartach chrześcijańskiej duchowości zapisał się jako wielki propagator tej modlitwy oraz czciciel Matki Bożej.
 • Bazyli Wielki
  Św. Bazyli zafascynowany Chrystusem postanowił zostać mnichem Chrzest przyjął dopiero w wieku 28 lat, w 358 r. Uznawany za jednego z 4-ch wielkich Ojców Kościoła na Wschodzie - wielki wzorzec wiary i obraz miłości.Jest autorem dzieł dogmatycznych Przeciwko Eunomiuszowi, O pochodzeniu Ducha Świetego; pism ascetycznych m in. Reguł moralnych, Reguł dłuższych, Reguł krótszych, Wstępu do zarysu ascezy, O sądzie Bożym, O wierze; oprócz tego Mów, Homilii i Listów, a także Liturgii, której Kościół Wschodni używa do dnia dzisiejszego.
 • Bernadetta Soubirous
  Kościół nie wyniósł Bernadetty na ołtarze ze względu na głośne objawienia Maryi, ale ze względu na osobistą świętość Bernadetty. Cierpiała wiele na astmę. Doświadczały ją bardzo siostry, gdyż znacznie różniła się od nich wykształceniem i prostymi obyczajami. Sławna w świecie - tu chciała być ostatnia i cieszyła się z wszelkich upokorzeń. Zwykła powtarzać: "O Jezu, daj mi swój krzyż... Skoro nie mogę przelać swojej krwi za grzeszników, chciałabym cierpieć dla ich zbawienia".
 • Bernard z Clairvaux
  Św. Bernard - autor znanej modlitwy do Najśw. Maryi Panny: "Pomnij..." - znany był też ze swej miłości do Matki Bożej, którą zwykł pozdrawiać w Kościele słowami: "Ave Maria!" Legenda głosi, iż któregoś razu odpowiedziała mu ona: "Salve, Bernardzie!" Mając do dyspozycji na rozmowę z Bogiem tak mało czasu w ciągu dnia, poświęcał na nią długie godziny nocy. Bernard wyróżniał się także nabożeństwem do Męki Pańskiej.
 • Efrem Syryjczyk
  Efrem Syryjczyk umiał połączyć powołanie teologa i poety pisząc jedne z najpiękniejszych tekstów o Maryi. Twórca szkoły teologicznej w Nibisis. Był diakonem posługującym wspólnocie lokalnej. Zmarł w Edessie w 373 r. posługując chorym w czasie epidemii.
 • Ildefons z Toledo, św.
  Patron Toledo (Hiszpania), † 667.
 • Ireneusz
  Ireneusz, męczennik, uczeń św. Polikarpa. Był biskupem Lionu. Bronił wiary przed herezjami gnostyckimi. Jest twórcą pierwszego katechizmu pt Dowód prawdziwości nauki chrześcijańskiej". Podkreślał prymat Kościoła Rzymu ponad innymi kościołami.
 • Jan Bosco
  Kilka myśli na temat miejsca Maryi w życiu i działalności św. Jana Bosco (16 VIII 1815 - 31 I 1888).
 • Jan Chryzostom
  Św. Jan Chryzostom był uczniem pogańskiego filozofa Libaniusza i Ammiana Marcellina najwybitniejszego historyka późnego antyku. Od 381 nauczał w kościołach Antiochii, a dzięki swym zdolnościom krasomówczym zyskał przydomek "Złotousty". Wielokrotnie skazywany na wygnanie, zmarł w drodze na wybrzeże Morza Czarnego z wycieńczenia. Tuż przed śmiercią rzekł: "Chwała Bogu za wszystko".
 • Jan Duns Szkot
  Jan, znany jest jako Duns, w nawiązaniu do miasteczka Duns, w którym urodził się pod koniec 1265 r., i jako Szkot - w odniesieniu do swojej ojczyzny - Szkocji. Imię błogosławionego najczęściej kojarzone jest z Niepokalanym Poczęciem Maryi, którego był obrońcą i dla którego wypracował doktrynę, która później dla Urzędu Nauczycielskiego Kościoła była podstawą do ogłoszenia w 1854 r. dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi
 • Jerzy Matulewicz, bł
  Odnowiciel Maryjnego zakonu.
 • Jerzy Popiełuszko, bł.
  Biografia bł. Jerzego Popiełuszki i jego homilia wygłoszona w Bytomiu, 8 X 1984, na 11 dni przed śmiercią.
 • Józef Kalasancjusz
  Jednym z charakterystycznych rysów duchowości św. Józefa Kalasancjusza była głęboka pobożność i cześć do Najświętszej Maryi Panny.
 • Józef Kowalski, bł.
  Obrońca różańca świętego.
 • Józef Oblubieniec Maryi
  O św. Józefie rzeczywiście niewiele wiadomo z Ewangelii. Jednak istnieje kilka informacji. Jemu została zaślubiona Maryja z Nazaretu.
 • Justyn
  Św. Justyn, męczennik. Długo poszukiwał drogi do Boga. W wieku 33 lat przyjął chrzest w Efezie. U progu jego nawrócenia ma miejsce spotkanie z tajemniczym starcem, który wypowiada znamienne słowa: Módl się więc, by i przed tobą otwarły się bramy światłości, gdyż nikt niczego wiedzieć ani zrozumieć nie może, jeśli mu nie udzieli łaski zrozumienia Bóg i Chrystus Jego. Odtąd św. Justyn staje się żarliwym obrońcą wiary chrześcijańskiej, która doprowadzi go do męczeństwa. Podczas procesu odważnie wyznaje: "Jestem chrześcijaninem (...) Mam żywą nadzieję, że jeżeli mnie to spotka (śmierć), to pójdę do Niego; wiem bowiem, że aż do czasu, gdy świat przeminie, nie odmawia on swojej łaski tym, którzy żyją według Jego nauki"
 • Katarzyna Labouré
  Ojciec Święty Pius XII, podczas kanonizacji, 27 lipca 1947 r., nazwał siostrę Katarzynę - Świętą Milczenia. Chyba żadne życie zakonne nie było tak zwykłe i tak proste, jak życie siostry Katarzyny. Modliła się, była posłuszna, uległa. Nikt nie wiedział o jej objawieniach. W wieku 9 lat, po śmierci matki powierza się bezgranicznej miłości Maryi. Mówi Jej: Ciebie obieram sobie za Matkę
 • Klara i Maksymilian
  Tych dwóch świętych łączyło jedno powołanie, kroczenie za Chrystusem w duchu św. Franciszka.
 • Ludwik Maria Grignon de Montfort
  Ludwik Maria Grignion de Montfort znany jest z dzieł dotyczących pobożności maryjnej: Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny i Tajemnica Maryi. Jest twórcą nowego nabożeństwa do Maryi zwanego Świętą Niewolą Miłości. Do rozsławienia oddania się Maryi w Jej niewolę przyczynił się papież Jan Paweł II swoją dewizą "Totus Tuus" zaczerpniętą z pism Ludwika Grignona de Montfort.
 • Maksymilian Kolbe w walce z syjo...
  Właściwa osoba na nasze czasy powszechnego zakłamania.
 • Maksymilian Maria Kolbe, św.
  Beatyfikowany 17 października 1971 r. przez papieża Pawła VI jako wzór życia kapłańskiego. Kanonizowany jako Męczennik z miłości przez papieża Jana Pawła II. Założyciel stowarzyszenia "Rycerstwo Niepokalanej". W wieku 28 lat redaktor naczelny i założyciel czasopisma "Rycerz Niepokalanej". Twórca największego klasztoru na świecie - Niepokalanowa.
 • Noniusz Alvarez Pereira
  Św. Noniusz od NMP (1360-1431) zasłynął jako mąż modlitwy i umartwienia oraz szczególnej miłości do Matki Bożej.
 • Nowenna do św. Maksymiliana
  Modlitwy i krótkie rozważania w oparciu o teksty św. Maksymiliana Kolbego - na każdy dzień nowenny.
 • Serafin z Sarowa, św.
  Życie swoje powierzyłem jedynemu prawdziwemu lekarzowi, Jezusowi Chrystusowi i Przenajświętszej Bogurodzicy.
 • Sofroniusz
  św. Sofroniusz, patriarcha Konstantynopola, żył na przełomie VI i VII wieku. Przeżył zajęcie miasta przez Arabów. Zmarł w 638 roku. Z pism jego zachowało się kazanie na uroczystość Zwiastowania. Przedstawił w nim Maryję w Bożym planie zbawienia.
 • Weronika Antal
  Weronika Antal - członkini Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, 60 lat temu w północnej Rumunii miała odwagę oddać swoje życie w obronie wiary i złożonego w tajemnicy ślubu czystości.