Nabożeństwa maryjne

02.03.2011

Droga Krzyżowa z Matką Bożą z La Salette

0 komentarzy · 22983 czytań · Drukuj

Modlitwa wstępna.

O Jezu i Boże mój, bądź miłościw mnie grzesznemu. Oto biore krzyż Twój na ramiona moje. Za Tobą, o najmilszy Panie, iść pragnę. Dla miłości Najświętszej i Najboleśniejszej Matki Twojej przyjmij mnie, o Jezu, do udziału w Twej Drodze Krzyżowej. Ofiaruję Ci tę drogę moją krzyżową w zjednoczeniu z Twoją własną, o Najboleśniejszy Jezu, przez ręce Matki Twej zbolałej, na intencję Tobie wiadomą. Zasługę stąd uzyskaną ofiaruję wedle upodobania Twego Boskiego Serca. Zaś wszystkie odpusty, które uzyskać pragnę, ofiaruję za dusze w czyśćcu cierpiące...(a szczególnie za duszę...)

O Maryjo, idę z Tobą za Jezusem. Pójdźcie ze mną aniołowie i wszyscy święci Pańscy, abyście żarliwością waszą oziębłość moją wynagradzali.

Stacja 1

Jezus skazany na śmierć.

Kłaniamy Ci się, Chryste i błogosławimy Tobie,

Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Niesłuszny i straszny wyrok wydał Piłat na Jezusa; taki sam wyrok powtarza grzesznik, dopuszczający się zniewagi Majestatu Bożego... Ach! czy i ja nie jestem tym nieszczęśnikiem... Kiedy popełniłem grzech ciężkidomagałem się jawnie i rzeczywiście śmierci mego dobrego Boga... Moje grzechy były też przyczyną obfitych łez naszej Matki w Jej cudownym objawieniu.

O Jezu! Twoja miłość jest niezmierna i Twoje Serce jest w każdej chwili gotowe do obsypania nas Swymi dobrodziejstwami: racz więc mi dać prawdziwy żal za grzechy. Ty zaś, Matko miłościwa, wyjednaj mi łzy szczerej pokuty, abym mógł opłakiwać wraz z Tobą ciężkie grzechy moje. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja 2

Jezus bierze krzyż na swoje ramiona.

Kłaniamy Ci się, Chryste i błogosławimy Tobie,

Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Krzyż Zbawiciela jest ciężki i bolesny, lecz mnóstwo naszych grzechów przytłacza Najświętsze Serce Jego ciężarem tysiąckroć boleśniejszym. ten ciężar grzechów moich obciąża Jego karzącą rękę i ściska boleśnie Serce mej tkliwej Matki w Jej miłościwym objawieniu.

O Jezu! Miej jeszcze litośc nade mną, bym odpokutował nieprawości życia mego! O Maryjo! O najczulsza Matko! Powstrzymuj nadal ramię Jezusa i wyproś Twym biednym dzieciom czas do czynienia prawdziwej pokuty. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja 3

Jezus upada po raz pierwszy.

Kłaniamy Ci się, Chryste i błogosławimy Tobie,

Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Wycieńczony długą męką i krwi upływem, Jezus zemdlony upada pod ciężarem krzyża... Czcigodne Jego oblicze wala się w prochu... Kopany nogami niegodziwych oprawców, popychany i powrozami targany, Boski Zbawiciel wstaje, cały krwią zbroczony.

Patrz, duszo mja, ile grzech jeden Jezusa kosztuje, a najbardziej te bluźnierstwa na Kościół, na wiarę świętą, na kapłanów Chrystusa, nad czym tak żałośnie ubolewa Maryja na Saletyńskiej Górze.

O Jezu, Królu wiecznej chwały! Bądź uwielbiony po wszystkie czasy, za tyle zniewag i niewdzięczności! O Maryjo! Od dzisiaj chcę, aby życie moje było ciągłym uwielbieniem Jezusa przez wierne zachowywanie Jego świętych przykazań. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja 4

Jezus spotyka swą Matkę.

Kłaniamy Ci się, Chryste i błogosławimy Tobie,

Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Ach! W jakim to stanie i na jakiej drodze spotyka Jezus Swą Matkę! Któż może pojąć ogrom ich boleści? Jakaż to boleść była dla Serca Twojego, o Jezu, kiedyś spotkał Swą Matkę Najświętszą! Tyś widział całą mękę Jej Serca. Jakżeś Ty cierpiał nad Nią!...

Pomnij, o Jezu, na bolesną drogę Krzyża i na łzy ukochanej Matki i przez miłośc ku Tej Dziewicy Niepokalanej, zmiłuj się nad nami. Ty zaś, o Matko, nie przestawaj wstawiać się za nami, biednymi grzesznikami. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja 5

Jezusowi Cyrenejczyk pomaga dźwigać krzyż.

Kłaniamy Ci się, Chryste i błogosławimy Tobie,

Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Szymon Cyrenejczyk niósł krzyż Jezusa, zmuszony przemocą. Jezus zaś powiedział: "Kto chce Mnie naśladować, niech weźmie swój krzyż i niech idzie za Mną". Niech go dźwiga, nie ze smutkiem, lecz z radością i odwagą.

Krzyżem tym są kary za grzechy: cierpienia duszy i ciała, nieszczęscia i niedostatki. Przypomina nam to matka Najświetsza w swym miłościwym objawieniu.

O Jezu, ja też się lękam krzyża i cierpień, ale niech się spełni wola Twoja! Od dzisiaj przyjmę z ochotą wszystko, co Ci się na mnie zesłać spodoba. Ciebie zaś, o Maryjo, proszę: wyjednaj mi łaskę noszenia krzyża z ochotą, a nawet z wdzięcznością. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja 6

Jezusowi ociera twarz św. Weronika.

Kłaniamy Ci się, Chryste i błogosławimy Tobie,

Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Pobożna ta niewiasta to piękny wzór poświęcenia się i odwagi... Nie lęka się tłumu, żołnierstwa ni oszalałej i zajadłej tłuszczy! Oby odtąd chwała Jezusa i Maryi i ich cześć u ludzi stały się i dla nas przedmiotem zapału, trudów i ofiar.

O Jezu! daj mi łaskę prawdziwego nawrócenia się. Niech przynajmniej łzami pokuty otrę twarz Twoją i oczyszczę duszę moją!

O Maryjo, o Najdroższa Matko! Udziel mi tej pociechy, bym mógł, prowadzac nadal życie świątobliwe, wynagrodzić Ci za Twoją miość i pocieszyć Twe Serce strapione. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja 7

Jezus upada po raz drugi.

Kłaniamy Ci się, Chryste i błogosławimy Tobie,

Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Mój Zbawiciel znów upada! Ach! Pycha to moja i moje powtarzane grzechy rzuciły mego Zbawiciela na ziemię. Bo ileż to razy przysięgałem Mu miłość wieczną, lecz wkrótce o wszystkim zapominałem i przedkładałem grzech nad miłość Jego Serca, wyciskając łzy boleści mojej czułej Matce!...

Miłosierdzia, Jezu mój, miłosierdzia! Dziś me grzechy u stóp Twoich gorzko opłakuję! O Maryjo! Trzymaj mnie Twą potężną ręką, bym nie wpadł w przepaść zepsucia i nędzy. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja 8

Jezus spotyka niewiasty jerozolimskie.

Kłaniamy Ci się, Chryste i błogosławimy Tobie,

Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Zbolały Jezus mówi do niewiast:"Nie płaczcie nade Mną, ale nad sobą i waszymi dziećmi", gdyż wielkie nieszczęścia wam grożą. Męka Pana Jezusa, cierpienia Maryi, Jej łzy wylane na nowej Kalwarii-to wszystkonas wzrusza i do płaczu pobudza, lecz płaczmy nad naszymi grzechami i grzechami całego świata, aby przez szczerą pokutęzłagodzić gniew Boży.

Drogi mój Jezu! Naucz mnie nie pozostawać na niepłodnych łzach tylko, łzach naturalnego współczucia, ale daj mi, abym płakał gorzko nad sobą, aż do zmycia moich grzechów. O Maryjo, Szafarko łask wszelkich! Racz udzielić Twemu dziecku ducha prawdziwej pobożności; udziel go nam, aby nas zupełnie odnowić. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja 9

Jezus upada po raz trzeci.

Kłaniamy Ci się, Chryste i błogosławimy Tobie,

Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Już po raz trzeci upada mój Jezus pod ciężarem krzyża. Moje to ciągłe popadanie w grzechy bez miary i wstydu tak Go powaliło i do ziemi przybiło. Ten złośliwy upór był powodem łez i skarg Maryi Saletyńskiej: "Jeżeli mój lud nie zechce się poddać, będę musiała puścić ramię Mego Syna. O jak długo cierpię za was, a wy to sobie lekceważycie!".

O Jezu, miłości nieskończona! Nie opuszczaj biednych grzeszników! Pomnóż, ach pomnóż miłosierdzie Twoje! Pomnij, że jesteśmy dziełem rąk Twoich, odkupieni Krwią Twą Przenajświętszą! O Matko, o Orędowniczko nasza, o Pojednanie nasze, nie przestawaj wstawiać się za nami. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja 10

Jezus z szat obnażony.

Kłaniamy Ci się, Chryste i bogosławimy Tobie,

Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Drży od zimna, boleści i wstydu mój Zbawiciel... Wstyd mego Zbawiciela i męczarnie, jakie znosi, okazują całą złość tych grzechów zmysłowych, za które tak mało żałuję. Najświętsza zaś Panna w swym objawieniu przychodzi, aby potępić je swym skromnym odzieniem, boleścią, łzami.

O Jezu, Królu czystości! Pal, siecz, umartwiaj i oczyść serce i zmysły moje! Chcę, aby umartwienie duszy i ciała było strażą mej niewinności. A Ty, Królowo serc czystych, Dziewico Niepokalana, okryj mnie płaszczem Twej opieki, bym odtąd stał się godnym Ciebie dzieckiem. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja 11

Jezus przybity do krzyża.

Kłaniamy Ci się, Chryste i błogosławimy Tobie,

Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Obnażonego Jezusa kaci rzucają na drzewo krzyża; młotami wbijają w ręce i nogi tępe gwoździe, naciągają powrozami ręce i stopy do naznaczonych otworów... Podczas tych strasznych katuszy Maryja stoi niedaleko...

O Jezu ukrzyżowany! Oddaję się Tobie na zawsze; chcę krzyżować moje ciało ze wszystkimi namiętnościami i oddaję Ci moją duszę z wszystkimi jej władzami.

O Maryjo, nikt temu nie zaprzeczy, że "choćbym nie wiem co czynił, nie wiem jak się modlił, nigdy nie zdołam Ci się wypłacić za trud, któregoś się dla mnie podjęła". Spraw jednak, bym Ci oddał, ile to w mojej mocy, miłość za miłość. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja 12

Jezus na krzyżu umiera.

Kłaniamy Ci się, Chryste i błogosławimy Tobie,

Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Jezus na krzyżu umiera... Jego głowa nie ma innego wezgłowia, prócz cierniowej korony, która ją okrutnie rani. Umiera Jezus! Ale nie zostawia nas samych; Najświętsze swe Ciało za pokarm i Maryję za Matkę nam daje. Ofiara wprawdzie dokonana, lecz Jezus znalazł sposób odnawiania jej aż do końca świata we Mszy św. Maryja zaś, którą nam dał za Matkę, okazuje w swym objawieniu, że nie przestaje Nią być na wieki.

O Jezu! Daj, bym zawsze z uszanowaniem uczestniczył w Ofierze Mszy św. i zachowywał niedziele i święta. Ty zaś, o Matko, o Posłanniczko Jezusa, spraw, aby wszyscy ludzie usłyszeli Twój głos i aby Jezus nad wszystkimi panował duszami. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... chwała Ojcu... Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja 13

Jezus zdjęty z krzyża.

Kłaniamy Ci się, Chryste i błogosławimy Tobie,

Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Słodki nasz Zbawiciel, zdjęty z krzyża, spoczywa w objęciach swej Matki! Co za wzruszający widok... Co za boleść tej Matki...

O Jezu! Naucz mnie całować karzącą rekę Twoją, z poddaniem się świętej woli Twojej! O Maryjo, Zjednoczenie dusz, wyrzuć z mego serca urazę i gniew! Niech zamilkną przekleństwa, niezgoda i nienawiść w moim sercu, a w naszym narodzie niech zakwitnie miłość braterska i zgoda, o Maryjo, o Królowo nasza. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja 14

Jezus złożony w grobie.

Kłaniamy Ci się, Chryste i błogosławimy Tobie,

Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Grób kończy nasze życie doczesne. Ta myśl przygniata nas zarazem i pociesza, gdyż wiara wskazuje nam niebo, które otwiera się dla tych wszystkich, co idą za Jezusem aż na Kalwarię. Zmartwychwstanie Pana Jezusa daje nam rękojmię i naszego zmartwychwstania na wieki. Najświętsza Panna, objawiająca się małym pastuszkom, w blasku i piękności nadziemskiej, utwierdza nas w tej nadziei.

O Jezu! Odkupicielu mój! Ja wiem, że zmartwychwstanę w dzień ostateczny i ufam, że mnie weźmiesz do Siebie.

O Maryjo, Życie moje, Nadziejo moja! Nie opuszczaj mnie w ostatniej mej godzinie, ale przyjmij w ręce Twoje duszę biednego Twego dziecięcia i zaprowadź ją do chwały wiecznej, aby z Tobą wielbiła i kochała Jezusa na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Któryś za nas cierpiał rany...

Modlitwa po ukończeniu Drogi Krzyżowej.

Własnego syna swego Bóg nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich ofiarował.

Módlmy się: Prosimy Cię, Panie, spojrzyj łaskawie na zgromadzenie Twoich wiernych, za których Pan nasz Jezus Chrystus nie wzbraniał się oddać w ręce oprawców i mękę podjąć krzyżową, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.

-Racz sprawić, abym Cię godnie chwalił, Panno Najświętsza.

-Dodaj mi męstwa przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

Módlmy się: Racz, miłościwy Boże, dodać podporę naszej ułomności, abyśmy, którzy Świętej Bożej Rodzicielki pamiątkę obbchodzimy, z Jej pomocą i przyczyną podźwignęli się z naszych nieprawości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się , żeby móc zagłosować.
Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Wspomóż nas

wesprzyj serwis

Nabożeństwa maryjne