Nabożeństwa maryjne

23 wrzesień 2011

Maryja wzorem człowieka wyznającego i okazującego miłosierdzie

0 komentarzy · 11139 czytań · Drukuj

Matka Miłosierdzia

Wprowadzenie

"W tych paschalnych słowach Kościoła rozbrzmiewają pełnią swej profetycznej treści słowa Maryi, wypowiedziane przy nawiedzeniu Elżbiety, żony Zachariasza: miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie.

Słowa te już od chwili Wcielenia otwierają nową perspektywę dziejów zbawienia. Po zmartwychwstaniu Chrystusa jest ona nową historycznie, a równocześnie nową, bo eschatologiczną. Przychodzą od tego czasu nowe pokolenia ludzi w stale rosnących wymiarach olbrzymiej rodziny ludzkości, przechodzą nowe pokolenia Ludu Bożego, dotknięte stygmatem krzyża i zmartwychwstania, "opieczętowane" znakiem paschalnej tajemnicy Chrystusa, radykalnym objawieniem owego miłosierdzia, które ogłosiła Maryja na progu domu swojej krewnej: miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie" (DM 9).

Matko upragnionego Miłosierdzia.

O Dziewico, śliczny kwiecie, już niedługo pozostaniesz na tym świecie. O, jak piękna śliczność Twoja, Ty - czysta Oblubienico Moja. Żadna liczba Cię nie zliczy, jak jest drogi Twój kwiat dziewiczy. Twoja jasność niczym nie przyćmiona, jest odważna, silna, niczym niezwyciężona. Sam blask słońca południowego, gaśnie i ciemnieje wobec Serca dziewiczego. Ponad dziewiczość nie widzę nic wielkiego, jest to kwiat wyjęty z Serca Bożego. O cicha dziewico, wonna różo, choć na ziemi krzyżów dużo, ale ani oko nie widziało, ani wstąpiło w myśl człowieka, co Dziewcę w niebie czeka. O Dziewico, śnieżna lilio biała, Ty żyjesz tylko dla Jezusa cała, a w czystym kielichu Serca Twego, jest przyjemne mieszkanie dla Boga samego. O dziewico, hymnu Twego nikt nie zaśpiewa, w pieśni Twojej miłość Boża się ukrywa, sami aniołowie nie pojmują, co dziewice Bogu wyśpiewują. O Dziewico, Twój kwiat rajski, przyćmiewa wszystkie tego świata blaski, a choć Cię świat pojąć nie może, jednak chyli swe czoło przed tobą w pokorze. Choś droga Dziewicy usłana cierniami, a życie Jej najeżone różnymi krzyżami, lecz któż tak mężny jak Ona? Nic Jej nie złamie, jest niezwyciężona. O Dziewico, ziemski aniele, wielkość Twa słynie w całym Kościele, Ty przed tabernakulum trzymasz straż i jak Serafin cała w miłość sie zmieniasz (Dz. 1735).

Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu.

Modlitwa na rozpoczęcie:

Maryjo, Matko moja i Pani moja, oddaję Ci duszę i ciało moje, życie i śmierć moją, i to, co po niej nastąpi. Wszystko składam w Twoje ręce, o Matko moja; okryj swym płaszczem dziewiczym moją duszę i udziel mi łaski czystości serca, duszy i ciała, i broń mnie swą potęgą przed nieprzyjaciółmi wszelkimi, a szczególnie przed tymi, którzy złośliwość swoją pokrywają maską cnoty (Dz. 79).

O Maryjo, miecz straszny przeniknął Twą świetą duszę. Prócz Boga nikt nie wie o Twoim cierpieniu. Twa dusza nie łamie się, ale jest mężna, bo jest z Jezusem. Matko słodka, złącz moją duszę z Jezusem, bo tylko wtedy przetrwam wszystkie próby i doświadczenia, i tylko w złączeniu z Jezusem moje ofiarki będą miłe Bogu. Matko najsłodsza, pouczaj mnie o życiu wewnętrznym, niech miecz cierpień nigdy mnie nie łamie. O czysta Dziewico, wlej w serce moje męstwo i strzeż go (Dz. 915).

Czytania

Rdz 3,9-15.20.

Ps 27.

J 19,25-27.

Propozycja rozważania.

" I poślubię cię sobie przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. Poślubię cię sobie przez wierność, a poznasz Pana" (Oz 2,21-22). W Maryi, Bóg zażywa sławy swego imienia, swojej świętości i miłosierdzia. Maryja jest bowiem sumą wszelkich tęsknot, pieśni i nadziei o Bogu, który swą świętość objawia w milosierdziu. Miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie (por. Łk 1,50). To zdanie z Magnificat, powtórzone aż osiem razy z wielkim upodobaniem przez Ojca Świętego posiada wymowę szczególną: Maryja głosi, że Bóg dla swojej świętości, odrzuca pysznych, choć zawsze Jego celem jest oczyścić z grzechów lud swój, okazywać mu uzdrawiające przebaczenie i doprowadzać go do świętości.

W takim pojmowaniu realizowania Bożego miłosierdzia, Matka Boga staje się Tą, o której papież mówi, że od  Niej "pochodzą nowe pokolenia ludzi w stale rosnących wymiarach olbrzymiej rodziny ludzkości, pochodzą nowe pokolenia ludu Bożego, dotknięte stygmatem krzyża i zmartwychwstania" (DM 9). Maryja widzi, że Bóg spełnia swą obietnicę: "Moje serce na to się wzdryga i rozpalają sie moje wnętrzności. Nie chcę, aby wybuchnął płomień mego gniewu i Efraima już więcej nie zniszczę, albowiem Bogiem jestem, nie czlowiekiem; pośrodku ciebie jestem Ja - Święty i nie przychodzę, aby zatracić" (Oz 11,8 - 9). Matka Jezusa otrzymała szczególnego rodzaju zmysł pojmowania Boga, przyjmowania wielkich rzeczy, które uczynił Jej Wszechmogący. Papież powie, że: "Maryja jest równocześnie Tą, która w sposób szczególny i wyjątkowy - jak nikt inny - doświadczyła, a równocześnie też w sposób wyjątkowy okupiła swój udział w objawieniu się miłosierdzia Bożego ofiarą serca" (DM 9). Pochodząc z grzesznego rodu Adama potrzebowała milosierdzia, i rzeczywiście doświadczyła tego miłosierdzia. Teologia posługuje się, określając wyjątkowy udział Maryi w zbawczym dziele Syna, charakterystycznym zwrotem: w sposób wznioślejszy odkupiona, przez wyjątkowy sposób doświadczania Bożego miłosierdzia. Do tego stopnia, że w Jej życiu istnieje pełna harmonia między bojaźnią Bożą, a ufnością w Jego współczującą miłość i staje się przez to znakiem milosierdzia Boga, który przez wzgląd na Jezusa Chrystusa chroni Ją od zarazy moralnej i zetknięcia się z grzechem. W tym znaczeniu Maryja jesst świadoma ile kosztowało zbawienie i zna najpełniej tajemnicę miosierdzia Boga (por. DM 9).

Matka Jezusa staje się tutaj dla nas wzorem świętości, bezgranicznej pokory, przyjmowania nie zasłużonych darów Boga, by stawać się towarzyszką Odkupiciela świata. Dzięki Jej szczególnej osobowości i usposobieniu Jej duszy, Jan Paweł II analizując zasługi Maryi i podając Ją nam za wzór wyznawania i okazywania miłosierdzia, mówi o Maryi jako o Matce Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Chrystusa. "A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego" (J 19,15). Nikt nie cierpi dotkliwiej od Matki Chrystusa w chwilach, kiedy nie znajduje On wiary wśród tych, których Bóg przez objawienie szczególnie przygotował. Była wzorem dla współczesnych Jej i jest wzorem dla nas. Obecna w decydującej godzinie świata - pod krzyżem, bardziej aniżeli inni cierpi słysząc wypowiedziane wśród męczarni słowa Jezusa: "Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?" (Mt 27,47).

Doznaje wstrząsu cierpiąc nie mniej od Jezusa i jest z Nim całą duszą i sercemkiedy oddaje się całkowicie w ręce swego Ojca. Nikt tak jak Maryja "nie doświadczył tajemnicy krzyża, owego wstrząsającego spotkania transcendentnej Bożej sprawiedliwości z miłością, owego "pocałunku", jakiego miłosierdzie udzieliło sprawiedliwości" (DM 9). Jej cierpienie wyraża wiarę i miłość, świadomość i znajomość tajemnicy Bożego miłosierdzia. Można za świętym Pawłemwyrażać w odniesieniu do Maryi i powtarzać za nim: "Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa  dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół" (Kol 1,24). Maryja jest Tą, "która poprzez swój ukryty, a równocześnie nieporównywalny udział w mesjańskim posłannictwie swojego Syna, w szczególny sposób została powołana do tego, ażeby przybliżyć ludziom ową miłość jaką On przyszedł im objawić" (DM 9).

Matka Boża staje się, jak to bardzo często podkreśla Ojciec Święty powołując się na Sobór Watykański II, naszą Matką. Prawda ta wyrażana jest w różny sposób. Mówimy, że jest naszą Matką duchową, Pośredniczką i Matką naszą w niebie (por. KK 62). Jest Matką, ponieważ brała udział w dziele odkupienia dokonanym przez swego Syna. "Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego milował, rzekł do Matki: "Niewiasto, oto syn Twój". Następnie rzekł do ucznia "Oto Matka twoja". I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie". (J 19,26-27). Świadom zbliżającej się śmierci, Jezus troszczy się o Matkę powierzając Ją opiece swego najwierniejszego przyjaciela o "nieskalanym sercu", Jana. Jan wspomina w Ewangelii, że Jezus ujrzał Matkę i zwracając się do Niej mówi: "Niewiasto". Zwrócił się do Niej nie tylko jako do swojej Matki, ale również jako do kobiety, o której mówi trzeci rozdział Protoewangelii w księdze Rodzaju. To profetyczne znaczenie słowa niewiasta zauważamy wcześniej u Maryi, kiedy spełnia opatrznościową rolę w cudzie Jezusa w Kanie Galilejskiej. Jezus powierzając swoją Matkę Janowi prosi go jednocześnie, aby widział w Niej niewiastę przepowiedzianą w Księdze Rodzaju i wskazuje na Maryję jako na nową Ewę, która ma szczególną pozycję w wymiarze nowej rodziny ludzkiej. Tak więc w testamencie Jezusa zawarte są skierowane do nas słowa prośby o kult duchowego macierzyństwa Matki Bożej. Papież "aktualizując" niejako testament Chrystusamówi, że takie objawienie ma szczególne owoce "albowiem opiera się w Bogarodzicy o szczególną podatność macierzyńskiego serca" (DM 9). Duchowe macierzyństwo Maryi w szczególny sposóbłączy nas z wszechobejmującą solidarnością zbawienia, która ma swoje źródło, ośrodek i szczyt w Jezusie Chrystusie. Słusznie czcimy Maryję jako Matkę Kościoła i oddajemy należny Jej hołd , kiedy możliwie najpełniej żyjemy zbawczym wydarzeniem, dźwigając wzajemnie swoje ciężary, modląc się, znosząc cierpienia, byśmy na końcu wszyscy stanowili jedno w miłości Boga.

Przez głębokie umiłowanie Maryi, która w ciągu całego swego życia nie przestaje okazywać radości i wdzięczności, uczymy się jak rozwijać w sobie wdzięczną pamięć i jasność postrzegania, byśmy potrafili rozpoznać wszystkie cudowne dary, jakimi Bóg nas obdarza, a w szczególności dar Bożego niezgłębionego miłosierdzia. Odnajdujemy to jedyne nasze imię, którym nazywa nas Bóg. Budzi się w nas żywa wiara, w której odkrywamy powołanie do świętości. Każdy, kto sercem przepojonym wdzięcznością dostrzeże wszystkie dary Boże, potrafi także rozpoznać wewnętrzne wartości u innych. Tego uczy postawa Maryi, która przyjęła darmową sprawiedliwość Bożą, by żyć ucząc się Chrystusowej pokory i czystości serca, zgodnie z tym niezasłużonym darem usprawiedliwienia, który dzięki niezgłębionemu miłosierdziu przekazywany jest z pokolenia na pokolenie. A Ona "dzięki swej macierzyńskiej miłości opiekuje się braćmi Syna swego, pielgrzymującymi jeszcze i narażonymi na trudy i niebezpieczeństwa, póki nie zostaną doprowadzeni do szczęśliwej ojczyzny" (DM 9).

Modlitwa

"Pod Twoją obronę..."

Litania do Niepokalanego Serca Maryi 2.

Pieśń

"Przed tak wielkim".

Błogosławieństwo.

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się , żeby móc zagłosować.
Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Wspomóż nas

wesprzyj serwis

Nabożeństwa maryjne

 • Adoracja ku czci Imienia Jezus
  Adoracje ku czci Najśw. Imienia Jezus. 1. W Imię Jezusa. 2. Niech będzie uwielbione imię Jezusowe.
 • Adoracja na zakończenie roku
  Adoracja na zakończenie roku: Co dobre było, w twoje ręce, Panie, składamy.
 • Adoracja na Zwiastowanie Pańskie
  I zamieszkało między nami - adoracja na uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25 marca).
 • Adoracja z Matką Miłosierdzia
  Adoracja Najświętszego Sakramentu z Maryją Matką Bożego miłosierdzia.
 • Adoracje Adwentowe
  Adoracje na okres Adwentu: 1. Nie zawiodą się ci, którzy czekają. 2. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze (pierwszy piątek miesiąca). 3. Powrót Chrystusa. 4. Pan jest blisko. 5. Maryja w Adwencie.
 • Adoracje na Boże Narodzenie
  Na Boże Narodzenie 24/25 grudnia: 1. Pójdźmy się pokłonić. 2. A Słowo stało się Ciałem. 3. Prośby Bożonarodzeniowe.
 • Adoracje na Objawienie Pańskie (...
  Złoto, kadzidło i mirra, A światłość w ciemności świeci i Dzieci światłości - to trzy adoracje na uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli).
 • Adoracje na Ofiarowanie Pańskie
  Twoją duszę przeszyje miecz boleści; Pozdrawiamy Cię, Matko naszego Pana - adoracje do wykorzystania na święto Ofiarowania Pańskiego (2 lutego).
 • Adoracje ze Świętą Rodziną
  Adoracje na Niedzielę Świętej Rodziny: 1. Rodzina dzieci Bożych. 2. Był im poddany. 3. Za naszymi rodzinami prosimy.
 • Akatyst
  Akatyst ku czci Bogurodzicy.Hymn Akathistos ku czci Bogurodzicy nazywany jest najpiękniejszym i najstarszym hymnem maryjnym literatury chrześcijańskiej. W hymnie tym Kościół śpiewa swój zachwyt nad tajemnicą wcielenia i swoją wdzięczność dla Bożej Rodzicielki.
 • Błogosławieństwo ziół i kwiatów
  Obrzęd błogosławieństwa ziół i kwiatów w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 15 sierpnia.
 • Droga Krzyżowa - Medytacje obok ...
  Wraz z Maryją Drogą Krzyżową Jej Syna - medytacyjne spojrzenie na Mękę i Śmierć Jezusa Chrystusa.
 • Droga Krzyżowa dla cierpiących
  Chorzy, cierpiący, doświadczeni przez życie mogą w poszczególnych stacjach Drogi Krzyżowej odkrywać siebie i łączyć się z cierpieniami Chrystusa i Jego Matki.
 • Droga Krzyżowa z Bolesną Matką P...
  Z Bolesną Matką Pięknej Miłości, drogą krzyżową Jej Syna.
 • Droga Krzyżowa z Matką Bożą z La...
  Rozważanie męki Jezusa wraz z Matką Bżą z La Salette.
 • Droga Krzyżowa ze św. Maksymilianem
  Teksty zaczerpnięte ze wspomnień więźniów obozu koncentracyjnego w Auschwitz (Gustaw Morcinek, ks. Konrad Szweda, Brunon Borgowiec)
 • Godzinki o Matce Bożej Bolesnej
  Godzinki o Matce Bożej Bolesnej do prywatnego odmawiania.
 • Godzinki o Matce Bożej Nieustają...
  Godzinki o Matce Bożej Nieustającej Pomocy, do prywatnego odmawiania.
 • Godzinki o Niepokalanym Poczęciu...
  Godzinki o Matce Bożej Nieustającej Pomocy, do prywatnego odmawiania.
 • Koronka do Matki Bożej Miłosierdzia
  Koronka składa się z trzech dziesiątków.
 • Koronka do NMP Niepokalanie Pocz...
  Koronkę ułożył św. Jan Berchmans TJ. Składa się ona z 3 Ojcze nasz, 12 Zdrowaś i 3 Chwała Ojcu.
 • Koronka do Serca Maryi
  Jak na różańcu, z tym, że używa się koronki, odmawiając 1 x Ojcze nasz... i 7 x Zdrowaś Maryjo..., przy rożważaniu tajemnic Niepokalanego Serca Maryi.
 • Koronka do Siedmiu Boleści
  Koronkę do Siedmiu Boleści Maryi zatwierdził papież Benedykt XIII w 1724 r. Jest rozpowszechniona w całym Kościele. Matka Boża sama przypomniała o tym nabożeństwie podczas objawień Matki Bożej Bolesnej trzem dziewczynkom w Kibeho (1981-83) w Rwandzie. Według bp. Jana Chrzciciela Gahamanyi, z diecezji Butare w Rwandzie, Najświętsza Panna zwróciła się do jednej z widzących z Kibeho: To, o co was proszę, to pokuta. Chcę jedynie skruchy - powiedziała 31 maja 1982 r. Jeżeli będziecie odmawiać Koronkę do Siedmiu Boleści, rozważając ją, otrzymacie moc, by naprawdę żałować. Dziś wielu ludzi nie umie prosić o przebaczenie. Nadal krzyżują mego Syna. Dlatego chciałam was przestrzec. Maryja kocha tę Koronkę. Pragnie, aby została na nowo rozszerzona w Kościele. Prosi, by odmawiać tę Koronkę często, zwłaszcza we wtorki i piątki, rozważając każdą tajemnicę.
 • Koronka do Siedmiu Radości Maryi
  Koronka do Siedmiu Radości NMP, zwana jest też koronką franciszkańską (koronką seraficką). Zwyczaj odmawiania Koronki rozwinął się w zakonach franciszkańskich od XV w.
 • Koronka Dziesięciu Cnót Ewangeli...
  Modlitwa odmawiana przez marianów od czasu aprobaty Zgromadzenia przez papieża Innocentego XII w roku 1699 w oparciu o "Regułę dziesięciu Cnót NMP".
 • Koronka o zwycięstwo nad szatanem
  Modlitwa "Potężna Niebios Królowo", w formie koronki, której w 1908 r. papież Pius X nadał 300 dni odpustu.
 • Maryjne nabożeństwo słowa Bożego
  Nabożeństwo słowa Bożego jest obrzędem stojącym pośrodku między głoszeniem słowa a liturgią kultyczną. Jego zasadniczym celem jest spotkanie i zjednoczenie ze słowem Bożym - w przypadku nabożeństwa maryjnego, w oparciu o teksty Pisma Świętego, mówiące o Maryi.
 • Mater Dolorosa
  Adoracja na Wielką Sobotę.
 • Radosne Tajemnice: Rozważania na...
  Rozważania zaczerpnięte ze strony Firm in the faith with Mary ("Mocni w wierze z Maryją").
 • Różaniec dla zaawansowanych
  Rozważania przeznaczone są do osobistych rozmyślań. Zawierają tylko tematy-klucze do dłuższych medytacji nad tajemnicami Bożymi i praktyczne wnioski do zastosowania w życiu. Tematy rozważań i postanowienia zostały zaczerpnięte z książki: Różaniec Święty, Stanisław Tworkowski, Niepokalanów, 1951 r.
 • Różaniec męczennika
  Rozważania tajemnic bolesnych wypowiedziane przez bł. ks. Jerzego Popiełuszkę w dniu jego śmierci, 19 października 1984 roku.
 • Różaniec przed Najświętszym Sakr...
  Rozważania, które pomogą nam spojrzeć na swoje życie oczami Jezusa i Maryi.
 • Różaniec w obliczu Eucharystycznego
  Różaniec w obliczu Chrystusa Eucharystycznego, Warszawa, 30-31.08.1973; 2.11.1975. Rozważania ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.
 • Różaniec ze św. Maksymilianem
  Rozważania zaczerpnięte z Pism i Konferencji św. Maksymiliana.
 • Różaniec zniechęconych
  Najlepszą formą wyjścia ze zniechęcenia jest modlitwa i miłość bliźniego. Rozważanie tajemnic różańca pomaga wyjść z wiru egoistycznego myślenia.
 • Rozważania różańcowe
  Rozważania pomocne do tego, by przyjrzeć się własnemu życiu, w świetle życia Jezusa i Maryi.
 • Rozważania różańcowe 2
  Rozważania mogące pomóc w tym, by spojrzeć na własne życie oczami Jezusa i Maryi.
 • Rozważania różańcowe 3
  Rozważania z modlitwami wybranymi z Dzienniczka św. Faustyny.
 • Rozważania różańcowe 4
  Rozważania z modlitwami wybranymi z Dzienniczka św. Faustyny.
 • Rycerski Różaniec
  Rozważania w oparciu o Pisma św. Maksymiliana Marii Kolbego.
 • Zamyślenia różańcowe
  Medytacyjne zamyślenia nad tajemnicami życia Jezusa i Maryi.

Ostatnio na forum

Najnowsze tematy
Najciekawsze tematy

Losowy wątek

Tereso. Odpowiadam ci: Nie. Miłość nie przychodzi dopiero po ślubie. Miłość w związku partnerskim to chyba normalna sprawa. No ale nie wydaje mi się że jeżeli kogoś darzysz miłością nie znaczy że musisz się z nim /nią kochać... Są bardzo różne formy aby komuś pokazać ze się go naprawdę kocha ;) No ale oczywiście to moje osobiste podejście do tej sprawy:egyptian
Sorridente · 12-05-2010 20:59