Nabożeństwa maryjne

02 marzec 2011

Droga Krzyżowa z Matką Bożą z La Salette

0 komentarzy · 17424 czytań · Drukuj

Modlitwa wstępna.

O Jezu i Boże mój, bądź miłościw mnie grzesznemu. Oto biore krzyż Twój na ramiona moje. Za Tobą, o najmilszy Panie, iść pragnę. Dla miłości Najświętszej i Najboleśniejszej Matki Twojej przyjmij mnie, o Jezu, do udziału w Twej Drodze Krzyżowej. Ofiaruję Ci tę drogę moją krzyżową w zjednoczeniu z Twoją własną, o Najboleśniejszy Jezu, przez ręce Matki Twej zbolałej, na intencję Tobie wiadomą. Zasługę stąd uzyskaną ofiaruję wedle upodobania Twego Boskiego Serca. Zaś wszystkie odpusty, które uzyskać pragnę, ofiaruję za dusze w czyśćcu cierpiące...(a szczególnie za duszę...)

O Maryjo, idę z Tobą za Jezusem. Pójdźcie ze mną aniołowie i wszyscy święci Pańscy, abyście żarliwością waszą oziębłość moją wynagradzali.

Stacja 1

Jezus skazany na śmierć.

Kłaniamy Ci się, Chryste i błogosławimy Tobie,

Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Niesłuszny i straszny wyrok wydał Piłat na Jezusa; taki sam wyrok powtarza grzesznik, dopuszczający się zniewagi Majestatu Bożego... Ach! czy i ja nie jestem tym nieszczęśnikiem... Kiedy popełniłem grzech ciężkidomagałem się jawnie i rzeczywiście śmierci mego dobrego Boga... Moje grzechy były też przyczyną obfitych łez naszej Matki w Jej cudownym objawieniu.

O Jezu! Twoja miłość jest niezmierna i Twoje Serce jest w każdej chwili gotowe do obsypania nas Swymi dobrodziejstwami: racz więc mi dać prawdziwy żal za grzechy. Ty zaś, Matko miłościwa, wyjednaj mi łzy szczerej pokuty, abym mógł opłakiwać wraz z Tobą ciężkie grzechy moje. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja 2

Jezus bierze krzyż na swoje ramiona.

Kłaniamy Ci się, Chryste i błogosławimy Tobie,

Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Krzyż Zbawiciela jest ciężki i bolesny, lecz mnóstwo naszych grzechów przytłacza Najświętsze Serce Jego ciężarem tysiąckroć boleśniejszym. ten ciężar grzechów moich obciąża Jego karzącą rękę i ściska boleśnie Serce mej tkliwej Matki w Jej miłościwym objawieniu.

O Jezu! Miej jeszcze litośc nade mną, bym odpokutował nieprawości życia mego! O Maryjo! O najczulsza Matko! Powstrzymuj nadal ramię Jezusa i wyproś Twym biednym dzieciom czas do czynienia prawdziwej pokuty. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja 3

Jezus upada po raz pierwszy.

Kłaniamy Ci się, Chryste i błogosławimy Tobie,

Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Wycieńczony długą męką i krwi upływem, Jezus zemdlony upada pod ciężarem krzyża... Czcigodne Jego oblicze wala się w prochu... Kopany nogami niegodziwych oprawców, popychany i powrozami targany, Boski Zbawiciel wstaje, cały krwią zbroczony.

Patrz, duszo mja, ile grzech jeden Jezusa kosztuje, a najbardziej te bluźnierstwa na Kościół, na wiarę świętą, na kapłanów Chrystusa, nad czym tak żałośnie ubolewa Maryja na Saletyńskiej Górze.

O Jezu, Królu wiecznej chwały! Bądź uwielbiony po wszystkie czasy, za tyle zniewag i niewdzięczności! O Maryjo! Od dzisiaj chcę, aby życie moje było ciągłym uwielbieniem Jezusa przez wierne zachowywanie Jego świętych przykazań. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja 4

Jezus spotyka swą Matkę.

Kłaniamy Ci się, Chryste i błogosławimy Tobie,

Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Ach! W jakim to stanie i na jakiej drodze spotyka Jezus Swą Matkę! Któż może pojąć ogrom ich boleści? Jakaż to boleść była dla Serca Twojego, o Jezu, kiedyś spotkał Swą Matkę Najświętszą! Tyś widział całą mękę Jej Serca. Jakżeś Ty cierpiał nad Nią!...

Pomnij, o Jezu, na bolesną drogę Krzyża i na łzy ukochanej Matki i przez miłośc ku Tej Dziewicy Niepokalanej, zmiłuj się nad nami. Ty zaś, o Matko, nie przestawaj wstawiać się za nami, biednymi grzesznikami. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja 5

Jezusowi Cyrenejczyk pomaga dźwigać krzyż.

Kłaniamy Ci się, Chryste i błogosławimy Tobie,

Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Szymon Cyrenejczyk niósł krzyż Jezusa, zmuszony przemocą. Jezus zaś powiedział: "Kto chce Mnie naśladować, niech weźmie swój krzyż i niech idzie za Mną". Niech go dźwiga, nie ze smutkiem, lecz z radością i odwagą.

Krzyżem tym są kary za grzechy: cierpienia duszy i ciała, nieszczęscia i niedostatki. Przypomina nam to matka Najświetsza w swym miłościwym objawieniu.

O Jezu, ja też się lękam krzyża i cierpień, ale niech się spełni wola Twoja! Od dzisiaj przyjmę z ochotą wszystko, co Ci się na mnie zesłać spodoba. Ciebie zaś, o Maryjo, proszę: wyjednaj mi łaskę noszenia krzyża z ochotą, a nawet z wdzięcznością. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja 6

Jezusowi ociera twarz św. Weronika.

Kłaniamy Ci się, Chryste i błogosławimy Tobie,

Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Pobożna ta niewiasta to piękny wzór poświęcenia się i odwagi... Nie lęka się tłumu, żołnierstwa ni oszalałej i zajadłej tłuszczy! Oby odtąd chwała Jezusa i Maryi i ich cześć u ludzi stały się i dla nas przedmiotem zapału, trudów i ofiar.

O Jezu! daj mi łaskę prawdziwego nawrócenia się. Niech przynajmniej łzami pokuty otrę twarz Twoją i oczyszczę duszę moją!

O Maryjo, o Najdroższa Matko! Udziel mi tej pociechy, bym mógł, prowadzac nadal życie świątobliwe, wynagrodzić Ci za Twoją miość i pocieszyć Twe Serce strapione. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja 7

Jezus upada po raz drugi.

Kłaniamy Ci się, Chryste i błogosławimy Tobie,

Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Mój Zbawiciel znów upada! Ach! Pycha to moja i moje powtarzane grzechy rzuciły mego Zbawiciela na ziemię. Bo ileż to razy przysięgałem Mu miłość wieczną, lecz wkrótce o wszystkim zapominałem i przedkładałem grzech nad miłość Jego Serca, wyciskając łzy boleści mojej czułej Matce!...

Miłosierdzia, Jezu mój, miłosierdzia! Dziś me grzechy u stóp Twoich gorzko opłakuję! O Maryjo! Trzymaj mnie Twą potężną ręką, bym nie wpadł w przepaść zepsucia i nędzy. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja 8

Jezus spotyka niewiasty jerozolimskie.

Kłaniamy Ci się, Chryste i błogosławimy Tobie,

Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Zbolały Jezus mówi do niewiast:"Nie płaczcie nade Mną, ale nad sobą i waszymi dziećmi", gdyż wielkie nieszczęścia wam grożą. Męka Pana Jezusa, cierpienia Maryi, Jej łzy wylane na nowej Kalwarii-to wszystkonas wzrusza i do płaczu pobudza, lecz płaczmy nad naszymi grzechami i grzechami całego świata, aby przez szczerą pokutęzłagodzić gniew Boży.

Drogi mój Jezu! Naucz mnie nie pozostawać na niepłodnych łzach tylko, łzach naturalnego współczucia, ale daj mi, abym płakał gorzko nad sobą, aż do zmycia moich grzechów. O Maryjo, Szafarko łask wszelkich! Racz udzielić Twemu dziecku ducha prawdziwej pobożności; udziel go nam, aby nas zupełnie odnowić. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja 9

Jezus upada po raz trzeci.

Kłaniamy Ci się, Chryste i błogosławimy Tobie,

Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Już po raz trzeci upada mój Jezus pod ciężarem krzyża. Moje to ciągłe popadanie w grzechy bez miary i wstydu tak Go powaliło i do ziemi przybiło. Ten złośliwy upór był powodem łez i skarg Maryi Saletyńskiej: "Jeżeli mój lud nie zechce się poddać, będę musiała puścić ramię Mego Syna. O jak długo cierpię za was, a wy to sobie lekceważycie!".

O Jezu, miłości nieskończona! Nie opuszczaj biednych grzeszników! Pomnóż, ach pomnóż miłosierdzie Twoje! Pomnij, że jesteśmy dziełem rąk Twoich, odkupieni Krwią Twą Przenajświętszą! O Matko, o Orędowniczko nasza, o Pojednanie nasze, nie przestawaj wstawiać się za nami. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja 10

Jezus z szat obnażony.

Kłaniamy Ci się, Chryste i bogosławimy Tobie,

Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Drży od zimna, boleści i wstydu mój Zbawiciel... Wstyd mego Zbawiciela i męczarnie, jakie znosi, okazują całą złość tych grzechów zmysłowych, za które tak mało żałuję. Najświętsza zaś Panna w swym objawieniu przychodzi, aby potępić je swym skromnym odzieniem, boleścią, łzami.

O Jezu, Królu czystości! Pal, siecz, umartwiaj i oczyść serce i zmysły moje! Chcę, aby umartwienie duszy i ciała było strażą mej niewinności. A Ty, Królowo serc czystych, Dziewico Niepokalana, okryj mnie płaszczem Twej opieki, bym odtąd stał się godnym Ciebie dzieckiem. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja 11

Jezus przybity do krzyża.

Kłaniamy Ci się, Chryste i błogosławimy Tobie,

Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Obnażonego Jezusa kaci rzucają na drzewo krzyża; młotami wbijają w ręce i nogi tępe gwoździe, naciągają powrozami ręce i stopy do naznaczonych otworów... Podczas tych strasznych katuszy Maryja stoi niedaleko...

O Jezu ukrzyżowany! Oddaję się Tobie na zawsze; chcę krzyżować moje ciało ze wszystkimi namiętnościami i oddaję Ci moją duszę z wszystkimi jej władzami.

O Maryjo, nikt temu nie zaprzeczy, że "choćbym nie wiem co czynił, nie wiem jak się modlił, nigdy nie zdołam Ci się wypłacić za trud, któregoś się dla mnie podjęła". Spraw jednak, bym Ci oddał, ile to w mojej mocy, miłość za miłość. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja 12

Jezus na krzyżu umiera.

Kłaniamy Ci się, Chryste i błogosławimy Tobie,

Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Jezus na krzyżu umiera... Jego głowa nie ma innego wezgłowia, prócz cierniowej korony, która ją okrutnie rani. Umiera Jezus! Ale nie zostawia nas samych; Najświętsze swe Ciało za pokarm i Maryję za Matkę nam daje. Ofiara wprawdzie dokonana, lecz Jezus znalazł sposób odnawiania jej aż do końca świata we Mszy św. Maryja zaś, którą nam dał za Matkę, okazuje w swym objawieniu, że nie przestaje Nią być na wieki.

O Jezu! Daj, bym zawsze z uszanowaniem uczestniczył w Ofierze Mszy św. i zachowywał niedziele i święta. Ty zaś, o Matko, o Posłanniczko Jezusa, spraw, aby wszyscy ludzie usłyszeli Twój głos i aby Jezus nad wszystkimi panował duszami. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... chwała Ojcu... Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja 13

Jezus zdjęty z krzyża.

Kłaniamy Ci się, Chryste i błogosławimy Tobie,

Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Słodki nasz Zbawiciel, zdjęty z krzyża, spoczywa w objęciach swej Matki! Co za wzruszający widok... Co za boleść tej Matki...

O Jezu! Naucz mnie całować karzącą rekę Twoją, z poddaniem się świętej woli Twojej! O Maryjo, Zjednoczenie dusz, wyrzuć z mego serca urazę i gniew! Niech zamilkną przekleństwa, niezgoda i nienawiść w moim sercu, a w naszym narodzie niech zakwitnie miłość braterska i zgoda, o Maryjo, o Królowo nasza. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja 14

Jezus złożony w grobie.

Kłaniamy Ci się, Chryste i błogosławimy Tobie,

Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Grób kończy nasze życie doczesne. Ta myśl przygniata nas zarazem i pociesza, gdyż wiara wskazuje nam niebo, które otwiera się dla tych wszystkich, co idą za Jezusem aż na Kalwarię. Zmartwychwstanie Pana Jezusa daje nam rękojmię i naszego zmartwychwstania na wieki. Najświętsza Panna, objawiająca się małym pastuszkom, w blasku i piękności nadziemskiej, utwierdza nas w tej nadziei.

O Jezu! Odkupicielu mój! Ja wiem, że zmartwychwstanę w dzień ostateczny i ufam, że mnie weźmiesz do Siebie.

O Maryjo, Życie moje, Nadziejo moja! Nie opuszczaj mnie w ostatniej mej godzinie, ale przyjmij w ręce Twoje duszę biednego Twego dziecięcia i zaprowadź ją do chwały wiecznej, aby z Tobą wielbiła i kochała Jezusa na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Któryś za nas cierpiał rany...

Modlitwa po ukończeniu Drogi Krzyżowej.

Własnego syna swego Bóg nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich ofiarował.

Módlmy się: Prosimy Cię, Panie, spojrzyj łaskawie na zgromadzenie Twoich wiernych, za których Pan nasz Jezus Chrystus nie wzbraniał się oddać w ręce oprawców i mękę podjąć krzyżową, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.

-Racz sprawić, abym Cię godnie chwalił, Panno Najświętsza.

-Dodaj mi męstwa przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

Módlmy się: Racz, miłościwy Boże, dodać podporę naszej ułomności, abyśmy, którzy Świętej Bożej Rodzicielki pamiątkę obbchodzimy, z Jej pomocą i przyczyną podźwignęli się z naszych nieprawości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się , żeby móc zagłosować.
Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Wspomóż nas

wesprzyj serwis

Nabożeństwa maryjne

 • Adoracja ku czci Imienia Jezus
  Adoracje ku czci Najśw. Imienia Jezus. 1. W Imię Jezusa. 2. Niech będzie uwielbione imię Jezusowe.
 • Adoracja na zakończenie roku
  Adoracja na zakończenie roku: Co dobre było, w twoje ręce, Panie, składamy.
 • Adoracja na Zwiastowanie Pańskie
  I zamieszkało między nami - adoracja na uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25 marca).
 • Adoracja z Matką Miłosierdzia
  Adoracja Najświętszego Sakramentu z Maryją Matką Bożego miłosierdzia.
 • Adoracje Adwentowe
  Adoracje na okres Adwentu: 1. Nie zawiodą się ci, którzy czekają. 2. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze (pierwszy piątek miesiąca). 3. Powrót Chrystusa. 4. Pan jest blisko. 5. Maryja w Adwencie.
 • Adoracje na Boże Narodzenie
  Na Boże Narodzenie 24/25 grudnia: 1. Pójdźmy się pokłonić. 2. A Słowo stało się Ciałem. 3. Prośby Bożonarodzeniowe.
 • Adoracje na Objawienie Pańskie (...
  Złoto, kadzidło i mirra, A światłość w ciemności świeci i Dzieci światłości - to trzy adoracje na uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli).
 • Adoracje na Ofiarowanie Pańskie
  Twoją duszę przeszyje miecz boleści; Pozdrawiamy Cię, Matko naszego Pana - adoracje do wykorzystania na święto Ofiarowania Pańskiego (2 lutego).
 • Adoracje ze Świętą Rodziną
  Adoracje na Niedzielę Świętej Rodziny: 1. Rodzina dzieci Bożych. 2. Był im poddany. 3. Za naszymi rodzinami prosimy.
 • Akatyst
  Akatyst ku czci Bogurodzicy.Hymn Akathistos ku czci Bogurodzicy nazywany jest najpiękniejszym i najstarszym hymnem maryjnym literatury chrześcijańskiej. W hymnie tym Kościół śpiewa swój zachwyt nad tajemnicą wcielenia i swoją wdzięczność dla Bożej Rodzicielki.
 • Błogosławieństwo ziół i kwiatów
  Obrzęd błogosławieństwa ziół i kwiatów w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 15 sierpnia.
 • Droga Krzyżowa - Medytacje obok ...
  Wraz z Maryją Drogą Krzyżową Jej Syna - medytacyjne spojrzenie na Mękę i Śmierć Jezusa Chrystusa.
 • Droga Krzyżowa dla cierpiących
  Chorzy, cierpiący, doświadczeni przez życie mogą w poszczególnych stacjach Drogi Krzyżowej odkrywać siebie i łączyć się z cierpieniami Chrystusa i Jego Matki.
 • Droga Krzyżowa z Bolesną Matką P...
  Z Bolesną Matką Pięknej Miłości, drogą krzyżową Jej Syna.
 • Droga Krzyżowa ze św. Maksymilianem
  Teksty zaczerpnięte ze wspomnień więźniów obozu koncentracyjnego w Auschwitz (Gustaw Morcinek, ks. Konrad Szweda, Brunon Borgowiec)
 • Godzinki o Matce Bożej Bolesnej
  Godzinki o Matce Bożej Bolesnej do prywatnego odmawiania.
 • Godzinki o Matce Bożej Nieustają...
  Godzinki o Matce Bożej Nieustającej Pomocy, do prywatnego odmawiania.
 • Godzinki o Niepokalanym Poczęciu...
  Godzinki o Matce Bożej Nieustającej Pomocy, do prywatnego odmawiania.
 • Koronka do Matki Bożej Miłosierdzia
  Koronka składa się z trzech dziesiątków.
 • Koronka do NMP Niepokalanie Pocz...
  Koronkę ułożył św. Jan Berchmans TJ. Składa się ona z 3 Ojcze nasz, 12 Zdrowaś i 3 Chwała Ojcu.
 • Koronka do Serca Maryi
  Jak na różańcu, z tym, że używa się koronki, odmawiając 1 x Ojcze nasz... i 7 x Zdrowaś Maryjo..., przy rożważaniu tajemnic Niepokalanego Serca Maryi.
 • Koronka do Siedmiu Boleści
  Koronkę do Siedmiu Boleści Maryi zatwierdził papież Benedykt XIII w 1724 r. Jest rozpowszechniona w całym Kościele. Matka Boża sama przypomniała o tym nabożeństwie podczas objawień Matki Bożej Bolesnej trzem dziewczynkom w Kibeho (1981-83) w Rwandzie. Według bp. Jana Chrzciciela Gahamanyi, z diecezji Butare w Rwandzie, Najświętsza Panna zwróciła się do jednej z widzących z Kibeho: To, o co was proszę, to pokuta. Chcę jedynie skruchy - powiedziała 31 maja 1982 r. Jeżeli będziecie odmawiać Koronkę do Siedmiu Boleści, rozważając ją, otrzymacie moc, by naprawdę żałować. Dziś wielu ludzi nie umie prosić o przebaczenie. Nadal krzyżują mego Syna. Dlatego chciałam was przestrzec. Maryja kocha tę Koronkę. Pragnie, aby została na nowo rozszerzona w Kościele. Prosi, by odmawiać tę Koronkę często, zwłaszcza we wtorki i piątki, rozważając każdą tajemnicę.
 • Koronka do Siedmiu Radości Maryi
  Koronka do Siedmiu Radości NMP, zwana jest też koronką franciszkańską (koronką seraficką). Zwyczaj odmawiania Koronki rozwinął się w zakonach franciszkańskich od XV w.
 • Koronka Dziesięciu Cnót Ewangeli...
  Modlitwa odmawiana przez marianów od czasu aprobaty Zgromadzenia przez papieża Innocentego XII w roku 1699 w oparciu o "Regułę dziesięciu Cnót NMP".
 • Koronka o zwycięstwo nad szatanem
  Modlitwa "Potężna Niebios Królowo", w formie koronki, której w 1908 r. papież Pius X nadał 300 dni odpustu.
 • Maryja wzorem człowieka wyznając...
  Nabożeństwo maryjne, ułożone w oparciu o "Dzienniczek" św. siostry Faustyny.
 • Maryjne nabożeństwo słowa Bożego
  Nabożeństwo słowa Bożego jest obrzędem stojącym pośrodku między głoszeniem słowa a liturgią kultyczną. Jego zasadniczym celem jest spotkanie i zjednoczenie ze słowem Bożym - w przypadku nabożeństwa maryjnego, w oparciu o teksty Pisma Świętego, mówiące o Maryi.
 • Mater Dolorosa
  Adoracja na Wielką Sobotę.
 • Radosne Tajemnice: Rozważania na...
  Rozważania zaczerpnięte ze strony Firm in the faith with Mary ("Mocni w wierze z Maryją").
 • Różaniec dla zaawansowanych
  Rozważania przeznaczone są do osobistych rozmyślań. Zawierają tylko tematy-klucze do dłuższych medytacji nad tajemnicami Bożymi i praktyczne wnioski do zastosowania w życiu. Tematy rozważań i postanowienia zostały zaczerpnięte z książki: Różaniec Święty, Stanisław Tworkowski, Niepokalanów, 1951 r.
 • Różaniec męczennika
  Rozważania tajemnic bolesnych wypowiedziane przez bł. ks. Jerzego Popiełuszkę w dniu jego śmierci, 19 października 1984 roku.
 • Różaniec przed Najświętszym Sakr...
  Rozważania, które pomogą nam spojrzeć na swoje życie oczami Jezusa i Maryi.
 • Różaniec w obliczu Eucharystycznego
  Różaniec w obliczu Chrystusa Eucharystycznego, Warszawa, 30-31.08.1973; 2.11.1975. Rozważania ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.
 • Różaniec ze św. Maksymilianem
  Rozważania zaczerpnięte z Pism i Konferencji św. Maksymiliana.
 • Różaniec zniechęconych
  Najlepszą formą wyjścia ze zniechęcenia jest modlitwa i miłość bliźniego. Rozważanie tajemnic różańca pomaga wyjść z wiru egoistycznego myślenia.
 • Rozważania różańcowe
  Rozważania pomocne do tego, by przyjrzeć się własnemu życiu, w świetle życia Jezusa i Maryi.
 • Rozważania różańcowe 2
  Rozważania mogące pomóc w tym, by spojrzeć na własne życie oczami Jezusa i Maryi.
 • Rozważania różańcowe 3
  Rozważania z modlitwami wybranymi z Dzienniczka św. Faustyny.
 • Rozważania różańcowe 4
  Rozważania z modlitwami wybranymi z Dzienniczka św. Faustyny.
 • Rycerski Różaniec
  Rozważania w oparciu o Pisma św. Maksymiliana Marii Kolbego.
 • Zamyślenia różańcowe
  Medytacyjne zamyślenia nad tajemnicami życia Jezusa i Maryi.

Ostatnio na forum

Najnowsze tematy
Najciekawsze tematy

Losowy wątek

Też było się raz na pielgrzymce na Jasną Górę i też po maturze, w podziękowaniu, aby trochę rozeznać co dalej. Oprócz wyżej wymienionych argumentów, to tak z doświadczenia osobistego, warto dodać, że człowiek uczy się przezwyciężania siebie i wie, że tę siłę by iść dalej mimo trudu, może bólu, zmęczenia otrzymuje od Boga. Codziennie wyruszając dalej, z grupą idących obok ludzi, dostrzega, że pr...
Agnus · 01-08-2009 10:56