Różne teksty maryjne

02.07.2013

Co zawdzięczamy Maryi?

0 komentarzy · 20246 czytań · Drukuj

Rolę Maryi w życiu Kościoła i poszczególnych chrześcijan odkrywano powoli, ale już w starożytności pojawiają się te elementy kultu i nauki o Matce Pana, które dziś praktykujemy.

Ewangelia jest dobrą nowiną o Jezusie. Uczniowie Jezusa opowiadali o Jego czynach i przypominali Jego słowa. Ich nauki zostały spisane w czterech niewielkich księgach zwanych Ewangeliami. Zbawcza ingerencja Boga w ludzkie dzieje była czymś tak niezwykłym, że uwaga pierwszych pokoleń chrześcijańskich koncentrowała się na Jezusie, Synu Bożym. A ludom pogańskim, którym zaczęto głosić Ewangelię, trzeba było opowiedzieć także o Bogu Jedynym.

Z czasem jednak informacje o Jezusie zaczęto poszerzać. Skoro urodził się człowiekiem, miał przecież Matkę. Przypominaliśmy sobie dotąd, jak osoba Maryi coraz bardziej interesowała pierwszych wyznawców Jezusa. Najstarsza wzmianka o Jego Matce przedstawia Ją w sposób anonimowy. Św. Paweł w Liście do Galatów, napisanym około 53-54 r. zwraca uwagę na Syna Bożego, który pojawia się jako konkretna, historyczna postać; "Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem" (4,4). Ewangelia według św. Marka, spisana około 64 r. wspomina już wyraźniej o Matce Jezusa (3,31-32) nazywając Go "synem Maryi" (6,3). Jeszcze później (70-80 r.) zredagowane Ewangelie według św. Mateusza i św. Łukasza, we wprowadzających rozdziałach opowiadają o dziewiczym poczęciu Jezusa z Ducha Świętego, o Jego narodzeniu i niektórych wydarzeniach z Jego dzieciństwa, w których Jezus jest ukazany jako ściśle związany z osobą Matki. Obie tak zwane Ewangelie Dzieciństwa (Mt 1-2 i Łk 1-2) wybiegają w przyszłość i przygotowują słuchacza (czy czytelnika) na to, że Jezus będzie prześladowany, a Jego Matka z konieczności będzie mieć udział w Jego cierpieniach. Ewangelia Jana, zredagowana jako ostatnia, (ok. 90-100 r.) zwraca uwagę na więzi, jakie się nawiązują pomiędzy Matką Jezusa i Jego uczniami. Jezus przed samą swoją śmiercią na krzyżu ogłasza niezwykły testament, zlecając Matce jako syna na swoje miejsce, znajdującego się tam ucznia Jana (19,26-27), ale od dawna odczytujemy to zlecenie jako testament, w którym poleca trosce swojej Matki wszystkich swoich uczniów i wyznawców. W tejże Ewangelii znajdujemy także scenę, w której Matka Jezusowa wstawia się za ludźmi, którzy nawet nie są jeszcze uczniami Jezusa, skutecznie poleca ich sprawy wszechmocy swojego Syna, który mimo pewnych przeciwskazań wysłuchał Jej prośby i dokonał cudu (2,1-11). Mamy więc już w tej Ewangelii zapowiedź wstawiennictwa Maryi, troszczącej się o ludzkie potrzeby, podejmowanego wyłącznie z Jej własnej inicjatywy. A przy okazji Matka Jezusa spełnia rolę apostolską, gdy wskazując na Jezusa mówi sługom: "Czyńcie, cokolwiek wam powie". Dzieje Apostolskie ukazują nam Maryję w pierwszej wspólnocie powstającego Kościoła (1,14). Obraz ten pozwala nam sądzić, że Maryja pełni w nim rolę macierzyńską wobec wierzących, troszcząc się o nich i polecając ich swemu Synowi. Ostatnia wreszcie księga Pisma Świętego, Apokalipsa, w postaci Niewiasty, która rodzi Dziecię, ukazuje nam osobę Maryi jako obraz Kościoła, a może nawet jako obraz dawnego ludu Bożego, który wydaje na świat Jezusa, Boga-Człowieka, przekształcając się tym samym w nowy lud Boży - Kościół.

Odkrywanie roli Maryi

Z oficjalnych pism, pozostawionych przez Ojców Kościoła i pierwszych pisarzy kościelnych dowiadujemy się, jak powoli wzrastało zainteresowanie Maryją oraz Jej rolą, a tym samym powoli rozwijał się kult Jej osoby.

Z "Tradycji Apostolskiej", której redakcję przypisuje się św. Hipolitowi Rzymskiemu (+235) dowiadujemy się, że istniała praktyka, by katechumenom przyjmującym chrzest stawiać pytanie: "Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Maryi Panny?" A jeden z pierwszych pisarzy, św. Ignacy, biskup antiocheński i męczennik (+107) w Liście do Efezjan nazywał Maryję Matką Boga, wszak Jezus - pisał - narodził się "z Maryi i z Boga". Przypominał także, że Maryja była Dziewicą. Jego myśli są prostym rozwinięciem treści zawartych w Ewangeliach.

Św. Justyn męczennik (+167), pisząc dzieło polemiczne przeciw Żydom, "Dialog z Tryfonem", dowodził, że w Jezusie spełniły się proroctwa Starego Testamentu i jako przykład podawał tekst Iz 7,14, cytowany także w Ewangelii Mateusza (1,23): "Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel". Pisze, że "sam Bóg przepowiedział przez proroczego Ducha to, "co ludzie uważali za niemożliwe", "zanim to miało nastąpić, aby nie wątpili, lecz uwierzyli, gdy się to stanie". On też porównał rolę Maryi z rolą Ewy: "Ewa przez posłuszeństwo szatanowi stała się matką grzechu i śmierci wszystkich ludzi, Maryja przez posłuszeństwo Bogu stała się Matką Tego, który zniszczył dzieło szatana i uwolnił ludzi od śmierci wiecznej".

Porównanie Ewy i Maryi podjął także św. Ireneusz, biskup Lyonu (+202), wychodząc od porównania Jezusa do Adama, które rozwinął św. Paweł w Liście do Rzymian. Podkreślając znaczenie posłuszeństwa Maryi przypomina Jej oświadczenie i dalej rozwija swoje wnioski: "Dlatego posłuszna Dziewica powiedziała: "Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa" (Łk 1,38). Jak Ewa [...] przez swe nieposłuszeństwo stała się dla siebie i dla całego rodzaju ludzkiego przyczyną śmierci, tak Maryja [...] przez swe posłuszeństwo stała się dla siebie i dla całego rodzaju ludzkiego przyczyną zbawienia". Także wobec Ewy Maryja jest zasługująca, bo "zbawienie przychodzi na nią z Maryi". Swoje wywody Ireneusz podsumowuje: "Co dziewica Ewa związała przez swą niewiarę, to Dziewica Maryja rozwiązała przez swą wiarę".

Mamy tu coraz mocniejsze sformułowania, podkreślające udział Maryi w zbawieniu ludzi, wszak od Jej zgody Bóg uzależnił wcielenie, bez którego nie byłoby następnych etapów zbawczego dzieła Syna Bożego.

Homilie Orygenesa

Wiek III przyspiesza rozwój teologii, funkcjonują szkoły teologiczne i żyją pierwsi kościelni "uczeni". Klemens Aleksandryjski (+212), który założył tam "szkołę katechetyczną" porównuje Maryję do Kościoła, widząc w nich dwie dziewice i dwie matki.

Spośród olbrzymiej spuścizny pisarskiej Orygenesa (+254) nie wszystko się zachowało. To on prawdopodobnie pierwszy zastosował do Maryi tytuł "Theotokos" ("Bogarodzica", "Boża Rodzicielka"), który później trafił do orzeczenia dogmatycznego. Nie znajdujemy go wprawdzie w jego dziełach zachowanych w języku greckim, ale domyślamy się, że był on użyty w oryginale jego homilii do Ewangelii Łukasza, które przetrwały do naszych czasów tylko w łacińskim przekładzie. O użyciu przez niego tego tytułu świadczy starożytny historyk Sokrates. Mamy w polskim przekładzie dwie homilie Orygenesa związane z Jej nawiedzeniem św. Elżbiety. W jednej, poświęconej treści samego Nawiedzenia, analizuje napełnienie Elżbiety i Jana w jej łonie Duchem Świętym. Zwraca tam uwagę, że choć Ducha Świętego przekazuje Dziecię Jezus, które Maryja nosi w swoim łonie, to przecież Ona przyszła do Elżbiety, Ona miała taką potrzebę, Ona jest inicjatorką tego spotkania i napełnienia Duchem Świętym. Homilię tę Orygenes kieruje do katechumenów, zachęcając ich, by uwierzyli jak Maryja, ale w słowach o inicjatywie Maryi, która przynosi Jezusa, aby obdarzył Jana i Elżbietę Duchem Świętym możemy odkryć sugestię, że Maryja do wszystkich idzie z Jezusem i z Duchem Świętym.

Drugą homilię Orygenes poświęca rozważaniom pieśni Maryi "Magnificat". Przed Janem prorokuje Elżbieta, gdy kieruje do Maryi słowa powitania, przed narodzeniem Pana naszego Zbawiciela prorokuje Maryja. Jak grzech rozpoczyna się od kobiety i stąd przechodzi na mężczyznę, tak i zbawienie wchodzi na świat przez kobiety, aby i inne kobiety, pozbywszy się słabości swej płci, naśladowały życie i cnoty świętych, zwłaszcza tych, które nam teraz stawia przed oczy Ewangelia.

Ciekawe wnioski wysnuwa Orygenes z analizy treści Pieśni Maryi. Zwraca uwagę, że aby można było jak najbardziej "uwielbić Boga", należałoby w sobie maksymalnie udoskonalić ten obraz Boga, jakim jesteśmy, jaki w sobie nosimy. Wtedy właśnie ten wzór, ten obraz Boga będzie w naszej duszy uwielbiony.

Pierwsze ukazanie się Maryi

Te nasze uwagi pragnę zamknąć świadectwem św. Grzegorza Cudotwórcy (+ ok. 270), ucznia Orygenesa, który przygnębiony niepokojem, że herezja niszczy prawdziwą wiarę ludu, modlił się gorąco. I wtedy ukazała mu się Matka Jezusowa ze św. Janem dając mu pouczenie, które on zaraz spisał i wykorzystał w swej pasterskiej pracy. Jest to pierwsze świadectwo o ukazaniu się Maryi, troszczącej się o Kościół, mówiące także o potędze modlitwy do Niej kierowanej.

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się , żeby móc zagłosować.
Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Wspomóż nas

wesprzyj serwis

Różne teksty maryjne

 • Akatyst
  Akatyst wiernie ukazuje Maryję jako obecną i działającą wszędzie, gdzie mamy do czynienia z tajemnicą człowieczeństwa Chrystusa, które dała Mu Maryja.
 • Akt Oddania Matce Bożej Jana Paw...
  Podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, papież Jan Paweł II, 4 czerwca 1979 r., w przemówieniu na Jasnej Górze ponowił akt oddania narodu polskiego pod opiekę Maryi.
 • Biblijne podstawy różańca
  Modlitwa różańcowa jest więc ukazaniem drogi naszego zbawienia.Różaniec jest modlitwą mówiącą o życiu Jezusa i Maryi i o naszym życiu - dlatego włączamy do niej również te nasze sprawy.
 • Być Maryją
  Świadectwo.
 • Być rycerzem Maryi
  Z Aleksandrą i Karolem Wojtynami, małżonkami należącymi do Rycerstwa Niepokalanej (MI), redaktorami pracującymi w Wydawnictwie Ojców Franciszkanów Niepokalanów, rozmawia Dorota Mazur ("Czas Serca" wrzesień-październik 2010).
 • Bym mogła pomagać
  Świadectwo.
 • Cały czas kocha
  Świadectwo.
 • Co nam mówi wcielenie Syna Bożego?
  W Chrystusie Bóg naprawdę przyszedł na świat, wszedł w naszą historię, zamieszkał pośród nas, wypełniając w ten sposób głębokie dążenia istoty ludzkiej, aby świat stał się naprawdę dla człowieka domem... (z kazania Benedykta XVI, wygłoszonego na Kubie 27 marca 2012).
 • Co zrobiłaby Maryja
  Świadectwo.
 • Cudowny Medalik a symbole masońskie
  Jako organizacja tajemna masoneria posługuję się licznymi tajemnymi znakami... Błędem jest jednak dopatrywanie się ich wszędzie tam, gdzie są użyte podobne elementy.
 • Cytaty maryjne
  Jako organizacja tajemna masoneria posługuję się licznymi tajemnymi znakami... Błędem jest jednak dopatrywanie się ich wszędzie tam, gdzie są użyte podobne elementy.
 • Czułość Boga
  Fragment z książki ks. Carmelo La Rosa Mistrzyni czułości, 31 ścieżek ku Bogu.
 • Czy Maryja może pomóc duszom w c...
  Ktoś może się oburzać, że katolicy, widząc w Maryi Orędowniczkę, Pośredniczkę, Wybawicielkę, przypisują Jej atrybuty wręcz Boskie...
 • Czy Maryja uzdrawia?
  Podczas wesela w Kanie, kiedy zabrakło wina, to właśnie Maryja powiedziała Jezusowi: "Nie mają więcej wina". Jezus odpowiedział Jej: "Nie nadeszła moja godzina, aby zrobić pierwszy cud", ale Maryja miała wiarę charyzmatyczną i wiedziała, że Jezus zrobi coś, co rozwiąże problem.
 • Czym jest Boże macierzyństwo Maryi?
  Pytanie to stawia nas w zupełnie niezwykłej perspektywie...
 • Czym obrażamy Maryję w Niepokala...
  W czasie objawienia w Pontavedra 10 grudnia 1925 r. Matka Boża prosiła Łucję, by wierni odprawiali pierwsze soboty miesiąca i w ten sposób wyjmowali ciernie raniące Jej Serce.
 • Duch i Oblubienica
  Jan Paweł II, papież, 18 maja 1986 r. w encyklice DOMINUM ET VIVIFICANTEM, wskazał na Maryję jako Oblubienicę Ducha Świętego.
 • Dziecię i Jego Matka
  Matka Jezusa pojawia się w Ewangeliach tam, gdzie nie można było Jej pominąć, tam, gdzie jest mowa o poczęciu, narodzeniu i wychowaniu Jezusa. Inne wzmianki o Niej podkreślają fakt, że Jej rola Matki nigdy się nie skończyła.
 • Dzień Maryi
  "Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego" (Dz 1,14). "Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach" (Dz 2,42).
 • Dzień Matki Jezusa
  Nie zastanawiamy się nad nazwami dni tygodnia, chociaż używamy ich codziennie.A nazwy te mają swoją treść i swoją etymologię, a poza tym są powiązane z tajemnicami wiary.
 • El Gran Milagro - wielki cud
  Najbardziej wstrząsający cud maryjny z 1640 roku.
 • Królowo Polski
  Konferencja ks. Winfrieda Wermtera.
 • List do zakonników o peregrynacj...
  Peregrynacja kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po wszystkich klasztorach męskich w Polsce rozpocznie się 16 października 2013. Z tej okazji abp Józef Michalik skierował do zakonników specjalny list.
 • Macierzyńska troska Maryi
  30 grudnia 1987 r. Jan Paweł II, papież, w Roku Maryjnym ogłosił encyklikę Sollicitudo rei socialis ("o trosce społecznej Kościoła"). W zakończeniu encykliki wskazał, że Maryja "z macierzyńską troskliwością wstawia się za nami do swego Syna".
 • Macierzyństwo Maryi w ekonomii ł...
  Z konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II
 • Magnificat
  Magnificat jest arcydziełem Maryi, modlitwą umiłowaną i odmawianą przez katolików na przestrzeni wieków. Niech ono będzie i naszą modlitwą, pobudzającą do wdzięczności za wszystkie Boże dary...
 • Maryja a Eucharystia
  Konferencja ks. Winfrieda Wermtera.
 • Maryja pierwowzorem Kościoła
  Z konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II, z brewiarza, t.III, s. 1438.
 • Maryja pierwsza wśród wierzących
  Żyjemy w świecie, w którym "bycie pierwszym" stało się celem życia.
 • Maryja w działalności misyjnej C...
  Tobie, Jutrzenko zbawienia, powierzamy naszą drogę w nowym Milenium, aby pod Twoim przewodnictwem wszyscy ludzie odnaleźli Chrystusa, światłość świata i jedynego Zbawiciela. (Jan Paweł II, Akt zawierzenia Matce Bożej przyszłości świata).
 • Maryja w kapeluszu
  Czy Maryja nosiła kapelusz? Z pewnością nie było to nakrycie głowy popularne w Jej czasie. Malarze jednak późniejszych wieków czasami przedstawiali Ją z takim dodatkiem.
 • Maryja zamiast psalmów...
  Przychodzi czas, kiedy ludzie odkrywają maryjną drogę. Że jest najkrótszym szlakiem do Boga. Że to najpewniejszy sposób na zjednoczenie z Chrystusem.
 • Maryja, dziewczyna z Nazaretu
  Tekst zaczerpnięty z posynodalnej adhortacji "Christus vivit" papieża Franciszka.
 • Maryja, gwiazda nadziei
  Benedykt XVI o Maryi w encyklice "Spe salvi".
 • Maryja, Matka nadziei
  "Złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym" (1 Tm 4,10) - fragment orędzia Benedykta XVI na XXIV Światowy Dzień Młodzieży.
 • Matka Boża
  Boże Narodzenie przypomina nam tajemnicę Bożego Macierzyństwa Maryi. Pozwala nam podziwiać czułość Matki dla Syna, rodząc nadzieję, że podobnie czuły jest Ojciec Niebieski dla swoich w Synu przybranych dzieci.
 • Matka Boża w moim życiu
  Artykuł br. Eugeniusza M. Najducha (1924-2011), franciszkanina z Niepokalanowa, napisany 12 września 1987 r.
 • Matka miłosierdzia
  Jan Paweł II, papież, w encyklice Dives in misericordia pisał o Matce Bożej: "Maryja jest równocześnie Tą, która w sposób szczególny i wyjątkowy - jak nikt inny - doświadczyła miłosierdzia, a równocześnie też w sposób wyjątkowy okupiła swój udział w objawieniu się miłosierdzia Bożego ofiarą serca".
 • Matka na zawsze
  Maryja żyje nadal w jedności z Synem, w niebie i stamtąd już zawsze opiekuje się wszystkimi dziećmi, które w zamian za siebie oddał Jej Syn umierając na krzyżu.
 • Matka naszego zawierzenia
  4 marca 1979 r. Jan Paweł II ogłosił pierwszą swoją encyklikę REDEMPTOR HOMINIS (ODKUPICIEL CZŁOWIEKA). W niej umieścił rozdział poświęcony Maryi, wskazując, że nikt inny, tak jak Ona, nie potrafi nas wprowadzić w Boski i ludzki zarazem wymiar tajemnicy odkupienia.
 • Matka Odkupiciela
  Przez swoją wiarę Maryja stała się i jest Matką Odkupiciela Jezusa, ale jest także Matką wszystkich ludzi i wyprzedza nas, idąc na czele długiego orszaku świadków wiary.
 • Matka uczniów
  Krótka wzmianka o Maryi w Dziejach Apostolskich dowodzi, że Jej obecność we wspólnocie wierzących była od początku dostrzegana, a Jej rola w niej wzrastała.
 • Matka żyjących
  25 marca 1995, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, papież Jan Paweł II na zakończenie encykliki EVANGELIUM VITAE ("Ewangelia życia") zwrócił uwagę na Maryję, Matkę odrodzonych do życia Bożego.
 • Miecz ducha
  Szybko odkryto: modlitwa na pierwszych różańcach nie tylko porządkuje życie duchowe pustelnika czy mnicha. Ona uzbraja go w broń skutecznie chroniącą przed atakami złego, który krąży wokół, by zaatakować i doprowadzić do grzechu. A nawet więcej: to nie tylko narzędzie skutecznej obrony! Różaniec pozwala pokonać zło, odepchnąć je, oczyścić świat z potęgi grzechu.
 • Mnie to nie grozi?
  Świadectwo.